Warunki ogólne

Ostatnia aktualizacja 15/02/2024

WARUNKI OGÓLNE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ STUART

Niniejsze warunki ogólne („Warunki Ogólne”) mają zastosowanie do istniejących i przyszłych stosunków umownych łączących Stuart Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 2/29, 00-131 Warszawa, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000886929, NIP: 5252854750, REGON: 388407695, spółkę prawidłowo utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem polskim (w dalszej części zwaną „Stuart” lub „Spółką”) z użytkownikiem usług (w dalszej części zwanym „Klientem”), w ramach których Klient powierza Spółce realizację dostaw określonych zamówień złożonych poprzez Platformę (zdefiniowaną poniżej) lub stronę internetową (https://stuart.com/pl/). Stosunek pomiędzy Stuart a Klientem (zwanymi w dalszej części Stronami”) regulowany jest niniejszymi Warunkami Ogólnymi, które zostaną zintegrowane z postanowieniami (ewentualnych) indywidualnych umów zawieranych przez Strony, i wraz z nimi stanowią będą „Umowę

1. Definicje

Pisane wielką literą terminy użyte w niniejszych Warunkach Ogólnych zostały zdefiniowane poniżej:

“Spółka” lub “Stuart”: Stuart Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000886929, NIP: 5252854750, REGON: 388407695, spółka prawidłowo utworzona i istniejąca zgodnie z prawem polskim.

„Adres Odbioru”: adres, pod którym, zgodnie ze wskazaniem Klienta, ma nastąpić odbiór Towarów odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.

„Adres Dostawy”: adres, pod który mają zostać dostarczone Towary.

Dostawa/-y Towarów” lub „Dostawa”: usługa przewozu i dostawy określonego Towaru zlecona Spółce przez Klienta w wykonaniu niniejszej Umowy.

Zlecenie Wysyłki” oznacza zlecenie przystąpienia przez Spółkę do realizacji Dostawy danego Zamówienia, zarejestrowane przez Klienta za pośrednictwem Platformy.

Zamówienie”: zamówienie złożone przez Użytkownika poprzez platformę Klienta.

Wyłączone Towary” oznaczają towary lub produkty wyszczególnione w art. 4.1, oraz towary lub produkty, których wymiary lub waga przekraczają maksymalne limity określone w art. 4.3 niniejszych Warunków Ogólnych.

“Towary wyłącznie dla pełnoletnich”: oznaczają towary lub produkty, które zgodnie z prawem polskim mogą być sprzedawane i/lub udostępniane wyłącznie osobom pełnoletnim, tj. powyżej 18 roku życia.

Siła Wyższa” oznacza wszystkie zdarzenia lub okoliczności, które występują poza kontrolą Stron, a także wszelkie inne zdarzenia losowe, których nie można było przewidzieć lub które można było przewidzieć, lecz były nieuniknione i które bezpośrednio wpływają na wykonanie Umowy, a których Strony nie mogą uniknąć ani złagodzić i powodują bezpośrednią niemożność wypełnienia w całości lub w części zobowiązań Stron, a w szczególności, lecz nie wyłącznie: (i) kataklizmy naturalne, powodzie, susze, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe; (ii) epidemie i pandemie; (iii) akty terroryzmu, wojny domowe, konflikty lokalne lub niepokoje społeczne, wojny, zagrożenie wojną lub przygotowania do wojny, konflikty zbrojne, nałożenie sankcji lub blokady bądź zerwanie stosunków dyplomatycznych; (iv) skażenie nuklearne, chemiczne lub biologiczne oraz dźwiękowe fale uderzeniowe; (v) uchwalenie dowolnego przepisu prawa lub podjęcie przez organ władzy lub administracji publicznej działań mających na celu, między innymi, nałożenie sankcji, limitów kwotowych bądź zakazu eksportu lub importu, jak również brak udzielenia wymaganej koncesji lub upoważnienia (z wyjątkiem przypadków, w których odmowa lub brak wydania bądź odnowienia wynika z zaniedbania Strony powołującej się na niniejszy zapis lub podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co dana Strona); (vi) zawalenie się budynków, pożary, eksplozje lub wypadki; (vii) dowolne spory pracownicze lub związkowe, strajki generalne, strajki pracowników danej branży lub przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy wywierają one wpływ bezpośrednio na daną Stronę, czy też pośrednio na jej dostawców lub dowolną osobę trzecią niezbędną do wykonania Umowy, protesty pracownicze lub przerwy w pracy (z wyjątkiem przypadków, w których dane działania promowane są przez Stronę powołującą się na niniejszy zapis lub podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, co dana Strona); (viii) niewywiązanie się obowiązków przez dostawców lub podwykonawców Stuart (z wyjątkiem przypadków niewywiązania się z obowiązków przez podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, co Strona powołująca się na niniejszy zapis); (ix) dowolną sytuację pandemiczną lub istotne zakłócenie w obszarze zdrowia publicznego, atak lub ograniczenie, na drodze prawnej lub na skutek działania władz, aktywności lub mobilności, w tym zamknięcie granic, wyznaczenie obszarów zamkniętych, wprowadzenie godziny policyjnej bądź innego rodzaju ograniczeń terytorialnych lub czasowych w zakresie utrudniającym wykonywanie Umowy; (ix) cyberataki o charakterze ogólnym lub ukierunkowanym; (x) warunki pogodowe utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie usług oraz (xi) przerwy lub brak dostępności usług z przyczyn, za które Spółka nie ponosi winy.

Towary”: dowolne produkty, które mogą być dostarczane w ramach Dostawy Towarów, z wyjątkiem Wyłączonych Towarów.

Prawa Własności Intelektualnej”: patenty, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronne na wzory użytkowe, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, prawa do uzyskania: (i) patentów na wynalazki, (ii) praw ochronnych na wzory użytkowe oraz (iii) praw z rejestracji wzorów przemysłowych (jak również prawa pierwszeństwa do ich uzyskania), majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, autorskie prawa osobiste, znaki towarowe, nazwy handlowe, prawo do nazwy firmy prawa do oprogramowania komputerowego, aplikacji, sieci społecznościowych, baz danych, prawa do nazw domen (w tym prawa wynikające z umów z rejestratorami nazw domen), prawo do korzystania z informacji o charakterze poufnym (w tym know-how i tajemnic handlowych) i ochrony takich informacji oraz wszelkie pozostałe prawa własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej, zarejestrowane bądź niezarejestrowane, w tym wnioski o rejestrację oraz prawa do ubiegania się o odnowienie lub przedłużenie praw z rejestracji, a także wszelkie pozostałe prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, zarejestrowane bądź niezarejestrowane, w tym wnioski o rejestrację oraz prawa do ubiegania się o ich odnowienie lub przedłużenie  oraz prawo do zastrzeżenia pierwszeństwa takich praw oraz wszelkich podobnych lub analogicznych praw lub form ochrony istniejących obecnie lub w przyszłości w dowolnej części świata.

Środek Transportu”: metoda lub metody przewozu Towarów, z których Spółka korzysta w celu realizacji Dostawy; należą do nich (i) transport pieszy (włączając przemieszczanie się przy pomocy hulajnogi, deskorolki, wrotek bądź innego podobnego, porównywalnego lub analogicznego urządzenia), (ii) przewóz rowerem lub przy pomocy innego podobnego, porównywalnego lub analogicznego urządzenia, (iii) przewóz motorowerem, motocyklem lub innym podobnym, porównywalnym lub analogicznym pojazdem, lub (iv) przewóz lądowym pojazdem silnikowym, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony (samochody osobowe, dostawcze i furgonetki), zwane w dalszej części „Pojazdem(-ami)”.

Platforma”: strona internetowa, aplikacja lub innego rodzaju rozwiązanie technologiczne, z wyłączeniem zwykłego połączenia telefonicznego, przy pomocy której następuje oficjalne złożenie Zlecenia Wysyłki i które zostało udostępnione w tym celu przez Stuart.

Rozmiar Towaru”: Szczegółowe wymiary Towarów będących przedmiotem danego Zlecenia Wysyłki.

Minimalne Wynagrodzenie” oznacza minimalną kwotę zafakturowaną za nieudaną lub niekompletną Dostawę Towarów, w szczególności w przypadku jej anulowania oraz, co do zasady, w okolicznościach opisanych w niniejszych Warunkach Ogólnych.

Warunki Ogólne”: niniejsze warunki korzystania z usług wraz z załącznikami, w tym Polityką Prywatności, Kodeksem zasad, które regulują stosunek umowny pomiędzy Klientem i Spółką;

Strona(-y)”: dowolna ze stron, tj. Spółka lub Klient.

Cena” oznacza kwotę naliczoną Klientowi za każdą Dostawę Towarów, która obejmuje wynagrodzenie za Usługi.

Polityka Prywatności”: dokument udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://stuart.com/pl/ i stanowiący załącznik i integralną część Warunków Ogólnych, który zawiera postanowienia regulujące przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Klienta.

Adresat”: osoba fizyczna (w tym agent lub przedstawiciel spółki), której tożsamość i dane kontaktowe jako adresata Towarów zostały zarejestrowane na Platformie i której lokalizacja pokrywa się z Adresem Dostawy podanym przez Użytkownika na stronie internetowej Klienta lub, odpowiednio, znajduje się w jego pobliżu.

Odbiorca”: Dowolna osoba, która, przebywając w chwili dostawy w pomieszczeniach Adresata (będącego osobą fizyczną lub osobą prawną), potwierdzi swoją tożsamość poprzez podanie Numeru Identyfikacyjnego (ilekroć ma on zastosowanie) oraz wyrazi gotowość odbioru przesyłki i pokwitowania jej odbioru.

„Klient”: zlecająca usługę osoba lub podmiot, który, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków Ogólnych, dostarcza Spółce Towary do przewozu i oświadcza, że jest właścicielem Towarów lub, jeżeli nie jest właścicielem, oświadcza, że występuje w charakterze upoważnionego przedstawiciela lub agenta właściciela lub posiadacza praw do Towarów, oraz, w każdym przypadku, przyjmuje warunki i postanowienia niniejszej Umowy we własnym imieniu, ponosząc pełną odpowiedzialność wobec Spółki i osób trzecich w zakresie wszelkich spraw związanych z Towarami i Umową.

Usługi oznaczają udostępnienie Klientowi infrastruktury i zestawu środków do przewozu i dostawy, na zlecenie Klienta oraz zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Ogólnych, poszczególnych Zleceń Wysyłki wygenerowanych na pulpicie udostępnionym w tym celu przez Stuart Klientowi na Platformie. Powyższa definicja obejmuje wszystkie usługi określone w punkcie 3.

Terytorium”: Obszar geograficzny, na którym zastosowanie mają Usługi. Na zasadzie wyjątku, poniższe obszary wyłączone są z pojęcia Terytorium, jakkolwiek mogą one do niego należeć pod względem geograficznym: I) na stałe: (a) wszystkie obszary, do których dostęp jest zabroniony lub wymaga szczególnego upoważnienia, takie jak strefy wojskowe lub ambasady, chyba że Klient zorganizował lub uzyskał stosowne upoważnienie (b) zakłady karne, zakłady poprawcze dla nieletnich, ośrodki odwykowe i podobne placówki o charakterze zamkniętym lub z ograniczonym dostępem; (c) tereny trudno dostępne dla pojazdów odpowiednich dla charakteru przesyłki; oraz (d) obszary, na których sytuacja społeczno-ekonomiczna stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa przewoźnika lub towarów; II) tymczasowo, przez okres utrzymywania się przyczyny wyłączenia: (e) obszary dotknięte katastrofami naturalnymi lub wypadkami; (f) obszary dotknięte niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi; oraz (g) obszary dotknięte zamieszkami lub poważnymi zakłóceniami porządku publicznego.

Użytkownik”: osoba lub podmiot, który składa Zamówienie poprzez stronę internetową Spółki na potrzeby jego późniejszej rejestracji na Platformie i wykonania przewozu przez Spółkę.

VAT” oznacza podatek od towarów i usług lub inny podatek pośredni od sprzedaży lub dowolnej innej usługi wykonywanej zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi.

Deklarowana Wartość”: wartość ekonomiczna, którą Klient, działając na swoją wyłączną odpowiedzialność, przypisuje Towarom będącym przedmiotem Zlecenia Wysyłki, która powinna odpowiadać wysokości kosztu Towarów dla Klienta.

“Umowa”: oznacza wszelkie postanowienia i ustalenia Stron, tj. Kontrakt (jeżeli został odrębnie zawarty) oraz niniejsze Warunki Ogólne wraz ze wszystkimi załącznikami do Kontraktu i Warunków Ogólnych, regulujące wszelkie stosunki umowne między Stronami.

2. Przyjęcie Warunków Ogólnych i ich zmiany

2.1 Przyjęcie Warunków Ogólnych przez Klienta

Możliwość korzystania przez Klienta z Platformy w celu zarządzania przewozami i dostawą zamówień składanych za pośrednictwem Platformy uzależniona jest od przyjęcia i akceptacji w całości przez Klienta niniejszych Warunków Ogólnych wraz z załącznikami. Klient jest przedsiębiorcą, osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, działającą w ramach prowadzonej działalności.

Korzystając po raz pierwszy z Platformy poprzez przyłączenie Platformy do swojej strony internetowej, Klient powinien kliknąć przycisk „Akceptuję Warunki Ogólne” w celu jednoznacznego potwierdzenia przyjęcia Warunków Ogólnych.

Przyjęcie niniejszych Warunków Ogólnych następuje  w całości, bez jakiejkolwiek zmiany, chyba że dokonane zostały odmienne uzgodnienia w formie dokumentowej, które Spółka potwierdziła swoim podpisem. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z któregokolwiek z jego zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach Ogólnych, Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia Klientowi dostępu do Usług, bez zwrotu zapłaconego wynagrodzenia ani zaliczenia go na poczet przyszłych wynagrodzeń oraz bez zapłaty jakiejkolwiek rekompensaty, odszkodowania lub jakiegokolwiek rodzaju kary. Obok naruszenia istotnych zobowiązań, wszelkie zachowanie, które wpływa na bezpieczeństwo, prywatność, wizerunek oraz normalne korzystanie z Platformy przez innych Klientów, brak płatności za Usługi, działania zniesławiające, działania o charakterze nieuczciwej konkurencji oraz dowolne inne działania wpływające na reputację, integralność lub ciągłość przedsiębiorstwa Spółki, jak również utrzymujący się, nieuzasadniony brak korzystania z Platformy stanowić będą istotne naruszenie niniejszych Warunków Ogólnych.

Niniejsze Warunki Ogólne zawierają postanowienia dotyczące zarówno udostępniania Platformy przez Stuart, jak i realizacji Dostawy Towarów, przy czym oba powyższe świadczenia stanowią łącznie przedmiot Usług.

Niniejsze Warunki Ogólne mają znaczenie rozstrzygające wobec wszelkich warunków szczególnych oraz wszelkich ogólnych warunków wysyłki towarów obowiązujących u Klienta, które nie będą miały zastosowania do niniejszej Umowy, chyba że Strony uzgodnią co innego na piśmie. W związku z powyższym Klient rezygnuje ze stosowania (ewentualnych) własnych warunków, nawet jeżeli spełniają one prawne wymogi formalne umożliwiające włączenie ich do niniejszej Umowy (poza przypadkami, w których Spółka wyraziła pisemną zgodę na przyjęcie takich warunków poprzez ich podpisanie, z zastrzeżeniem, że podpisanie lub przyjęcie dokumentu odwołującego się jednoznacznie do takich warunków, takiego jak faktura lub dokument dostawy nie będzie uznane za ich przyjęcie). Powyższa rezygnacja dotyczy istniejących i przyszłych warunków oraz ich wszelkich adaptacji lub modyfikacji.

Dla uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że niniejsze Warunki Ogólne regulują stosunek umowny pomiędzy Klientem i Spółką, którego przedmiotem jest wysyłka Towarów. W związku z powyższym Użytkownik nie jest związany niniejszymi Warunkami Ogólnymi, jak również niniejsze Warunki Ogólne nie mają zastosowania do ewentualnego stosunku umownego istniejącego pomiędzy Użytkownikiem i Klientem.

Umowa pomiędzy Stronami nie ustanawia jakiegokolwiek stosunku umownego pomiędzy Spółką a Użytkownikiem. Żadna umowa ani warunek umowny istniejący pomiędzy Klientem a Użytkownikiem nie może przewidywać jakiegokolwiek roszczenia lub odpowiedzialności ani jakiegokolwiek prawa Użytkownika względem Spółki, której przysługiwać będzie pełna ochrona odszkodowawcza z tytułu wszelkich bezpośrednich roszczeń ze strony Użytkownika, a odpowiedzialność za zapewnienie powyższej ochrony odszkodowawczej ponosić będzie Klient.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że niniejsze Warunki Ogólne nie mają zastosowania do wskazanego wyżej stosunku umownego, będzie on regulowany warunkami i postanowieniami uzgodnionymi przez Klienta z Użytkownikiem. Klient jednoznacznie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego punktu i tym samym zobowiązuje się do prawidłowego poinformowania Użytkownika o stosownych warunkach i postanowieniach, jak również do zwolnienia Spółki z odpowiedzialności względem Użytkownika z tytułu wszelkich zdarzeń i roszczeń, które nie są związane z niniejszą Umową oraz ze sposobem wywiązywania się przez Spółkę z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Klient zobowiązuje się ponadto do ochrony reputacji i dobrego imienia Spółki wobec Użytkownika i innych uczestników obrotu w taki sposób, by wyłączyć możliwość wystąpienia przez Użytkownika z powództwem lub roszczeniem w przypadku niewykonania zobowiązań lub braku świadczenia usługi przez Spółkę. Niniejszy obowiązek ochrony reputacji obejmuje również ochronę reputacji na platformach internetowych i w sieciach społecznościowych, a Klient zobowiązany jest do dokonywania wszelkich czynności, na których podjęcie ma wpływ, w tym, ilekroć ma to zastosowanie, zamieszczania sprostowań i korekt oraz przejmowania na siebie odpowiedzialności w celu zapewnienia, by w przypadku niezadowolenia jego Użytkowników nie było ono skierowane w stosunku do Spółki.

2.2 Zmiany Warunków Ogólnych

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Ogólnych w dowolnym czasie, w szczególności jeżeli taka zmiana niesie ze sobą poprawę funkcjonalności Platformy lub zasad funkcjonowania Usługi. W braku odmiennych pisemnych ustaleń podpisanych przez Spółkę i Klienta, powyższe zmiany będą wchodzić w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Spółki lub na Platformie. Przed skorzystaniem z Usługi Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi Warunkami Ogólnymi i ich każdorazową aktualizacją oraz do ich przyjęcia.

W przypadku gdy Klient nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone przez Spółkę do niniejszych Warunków Ogólnych, zobowiązany jest do powstrzymania się od korzystana z Platformy i Usługi.

W przypadku gdy zmiana nastąpi po dokonaniu przez Klienta płatności za usługę, zmiana taka nie będzie miała zastosowania do bieżącej transakcji. W przypadku gdy zmiana obejmuje zmiany w sposobie funkcjonowania Platformy, Spółka poinformuje uprzednio Klienta o takiej zmianie pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.

3. Usługi

3.1 Licencja na korzystanie z Platformy

Z chwilą przyjęcia niniejszych Warunków Ogólnych Spółka udziela Klientowi niewyłącznej licencji, ważnej na czas oznaczony na terytorium objętym Umową, na korzystanie z Platformy zgodnie z: (i) jej wyłącznym przeznaczeniem; oraz (ii) postanowieniami zawartymi w niniejszych Warunkach Ogólnych.

3.2 Dostawa Towarów

Na podstawie niniejszej Umowy Klient zleca Spółce dostarczanie określonych Towarów nabywanych poprzez stronę internetową Klienta, zgodnie z zawartymi w niniejszej Umowie i Warunkami Ogólnymi.

3.3 Obsługa Klienta i utrzymywanie Platformy

Usługi, które ma świadczyć Spółka, obejmują również usługę utrzymania Platformy i obsługę Klienta, i będą świadczone na rzecz Klienta, a nie Użytkownika, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania Usługi.

4. Warunki wstępne:

4.1 Wyłączone Towary

Towary wyłączone z zakresu Usługi (”Wyłączone Towary”), które z tego względu nie mogą być przedmiotem Dostawy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, zostały wyszczególnione poniżej, przy czym Klient ponosi pełną odpowiedzialność za weryfikację towarów pod kątem ich ewentualnego wyłączenia z przedmiotu niniejszej Umowy, a Spółka nie jest zobowiązana, w jakiejkolwiek sytuacji oraz w jakichkolwiek okolicznościach, do dokonania jakiejkolwiek weryfikacji w tym zakresie, co pozostaje bez wpływu na przysługujące Spółce prawo do odmowy ich przyjęcia w sytuacji, w której Spółka na dowolnej podstawie, w tym również na podstawie poszlaki, posiada wiedzę lub przypuszcza, że stanowią one Wyłączone Towary:

a) Wszelkie towary, które ze względu na swój charakter lub opakowanie mogą zagrażać lub szkodzić środowisku, w tym między innymi broń lub urządzenia wybuchowe powstałe na skutek modyfikacji jądra atomu, paliwa, produkty lub odpady nuklearne lub radioaktywne bądź dowolne inne źródło promieniowania jonizującego, jak również inne produkty bezpośrednio lub pośrednio związane z dostawami towarów lub usług w instalacjach nuklearnych;

b) Towary, które są co do zasady nielegalne lub podlegają ograniczeniom, bądź których przewóz, posiadanie, obrót, sprzedaż, nabywanie lub użytkowanie jest prawnie zabronione;

c) Towary, których wysyłka lub odbiór jest niezgodny z prawem ze względu na status nadawcy lub odbiorcy przesyłki, w tym między innymi towary, których posiadanie, wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, zakup lub użytkowanie przez określoną grupę jest zakazane na podstawie przepisu prawa, regulacji lub umowy (np. spożycie artykułów tytoniowych lub alkoholu przez nieletnich lub produkty lecznicze wymagające recepty);

d) Towary regulowane, którymi obrót może być prowadzony wyłącznie przez wyspecjalizowane podmioty bądź wymaga specjalnej koncesji lub zezwolenia, w tym na przykład biżuteria lub zegarki, metale i kamienie szlachetne, wartości pieniężne, monety i banknoty, finansowe papiery wartościowe, w tym papiery wartościowe na okaziciela oraz środki płatnicze, weksle, kupony podarunkowe, karty telefoniczne i podobne karty, jak również generalnie wszelkie prawnie uregulowane instrumenty służące przekazywaniu środków lub dokonywaniu płatności oraz inne środki płatnicze, takie jak karty bankowe lub karty kredytowe; a także amunicja oraz gazy i materiały palne, radioaktywne, toksyczne, zakaźne lub żrące;

e) Zwierzęta i ludzie, żywi lub martwi, kompletne organizmy bądź ich dowolne części lub organy, materiały lub płyny ustrojowe (krew, mocz itp.), produkty pochodzenia ludzkiego lub biosyntetycznego, w tym produkty przeznaczone do wykonywania czynności leczniczych lub diagnostycznych na ludzkim organizmie;

f) Odpowiedzi na zaproszenia do udziału w przetargach lub zaproszenia składania ofert, wnioski prekwalifikacyjne związane z udzielaniem zamówień oraz kopie protokołów badań;

g) Wszelkie towary zawierające dane osobowe z naruszeniem przepisów Ustawy 15/1999 o ochronie danych osobowych, „UODO”, oraz towary, które zawierają modyfikację takich danych lub dane je zastępujące;

h) Wszelkie towary związane z posiadaniem przez Użytkownika statusu właściciela lub operatora lądowiska, lotniska, w tym lotniska dla śmigłowców; towary związane z pokazami lub wystawami lotniczymi lub morskimi, w tym przygotowaniem do tego rodzaju imprez; towary związane z pokazami lub wystawami lądowych pojazdów silnikowych (i próbami poprzedzającymi tego rodzaju imprezy) wymagającymi uzyskania decyzji lub zezwolenia organu administracji publicznej, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność jako organizator lub uczestnik;

i) Towary wytworzone z użyciem azbestu lub ołowiu w ilościach istotnych z punktu widzenia progów bezpieczeństwa;

j) Towary związane z pracami lub usługami wykonywanymi w imieniu Użytkownika na statku powietrznym lub kosmicznym, w tym uzupełnianiem paliwa, oraz produkty dostarczane lub zaprojektowane do zabudowy na statku powietrznym lub kosmicznym przez Użytkownika, w jego imieniu lub za jego zgodą;

k) Leki;

l) Korespondencja administracyjna, powiadomienia rodzące skutki prawne oraz wszelka inna korespondencja, której wadliwe lub opóźnione doręczenie może skutkować naruszeniem lub wygaśnięciem praw.

Jeżeli przewożone towary stanowią Wyłączone Towary, Spółka w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani zobowiązania do zapłaty odszkodowania lub kary, nawet w przypadku, gdy taka odpowiedzialność została jednoznacznie przewidziana Umową.

Spółka może ponadto odmówić wysyłki, jeżeli, pomimo zwykłego charakteru Towarów, ze względu na osobiste właściwości Adresata (w tym, między innymi, jego status jako osoby publicznej) lub brak tożsamości pomiędzy Użytkownikiem i Adresatem, istnieją podstawy, by przypuszczać, że Wysyłka może służyć nielegalnemu celowi, bądź też można oczekiwać, że Adresat odmówiłby jej przyjęcia, jeżeli znałby charakter lub cel przesyłki (na przykład, w sytuacji, w której Użytkownik uzyskał przeciwko Adresatowi sądowy zakaz zbliżania się).

4.2 Towary wyłącznie dla pełnoletnich

W każdym przypadku, w którym Klient zamierza zlecić Spółce wykonanie usług, których przedmiotem mają być Towary wyłącznie dla pełnoletnich, Klient zobowiązany jest odpowiednio, tj. w sposób widoczny i czytelny dla Spółki, ten fakt zaznaczyć na Platformie w Zleceniu Wysyłki;  Platforma umożliwia dokonanie odpowiedniego oznaczenia.

Jeżeli przewożone towary stanowią Towary wyłącznie dla pełnoletnich, a Klient odpowiednio nie oznaczył tego faktu na Platformie, Spółka w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani zobowiązania do zapłaty odszkodowania lub kary, nawet w przypadku, gdy taka odpowiedzialność została jednoznacznie przewidziana Umową. W przypadku opisanym powyżej, Klient zobowiązany jest względem Stuart do pokrycia wszelkich zobowiązań lub kar lub ich równowartości.

Spółka może ponadto odmówić wysyłki, jeżeli, pomimo zaznaczenia, że przedmiotem wysyłki mają być Towary wyłącznie dla pełnoletnich, ze względu na osobiste właściwości Adresata (w tym jego wiek) lub brak tożsamości pomiędzy Użytkownikiem i Adresatem, istnieją podstawy, by przypuszczać, że Towar wyłącznie dla pełnoletnich może być doręczony osobie nieletniej.

4.3 Towary dostarczane z apteki lub punktu aptecznego

W przypadku, gdy Towarem są: produkty lecznicze, środki spożywcze (w tym suplementy diety), wyroby medyczne lub kosmetyki wydawane z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego („Towary Apteczne”) w rozumieniu właściwych przepisów, w tym w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne („Prawo Farmaceutyczne”), ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych, a także ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Klient zapewni, że Użytkownik składając Zamówienie udzieli Klientowi odpowiedniego pełnomocnictwa („Pełnomocnictwo Substytucyjne”) do zakupu przez Spółkę w imieniu Adresata Towarów Aptecznych, a następnie ich Dostawę przez Spółkę do Adresata na podany Adres Dostawy.

Na podstawie niniejszych Warunków Ogólnych, Klient zlecając Spółce Dostawę określonych Towarów Aptecznych do Adresata, udziela w tym celu Spółce odpowiedniego Pełnomocnictwa Substytucyjnego. Spółka nie jest stroną umowy sprzedaży Towarów Aptecznych.

W przypadku, gdy Dostawa wymaga realizacji recepty w imieniu Adresata, Klient zapewnia, że uzyska od Użytkownika oraz zweryfikuje niezbędne dane w celu realizacji recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym danych wrażliwych (jeżeli dotyczy). Brak dostarczenia przez Klienta powyższych danych, jest podstawą do anulowania przez Stuart Dostawy, przy czym Klient będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia jak za realizację Dostawy.

W przypadku Towarów Aptecznych wymagających przechowywania w szczególnych warunkach (np. w odpowiedniej temperaturze), Klient zapewni, że apteka lub punkt apteczny wydadzą Towary Apteczne w odpowiednim (nieodpłatnym) opakowaniu zewnętrznych zapewniającym utrzymanie temperatury Towaru Aptecznego przez półtorej godziny od momentu odbioru Towarów Aptecznych przez Dostawcę.

Podczas Dostawy pod Adresem Dostawy kurier Spółki zobowiązany będzie zweryfikować tożsamość Adresata poprzez sprawdzenie zgodności danych wskazanych na dokumencie tożsamości Adresata z danymi wskazanymi Spółce przez Klienta.

W przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości Adresata oraz uiszczeniu przez Adresata płatności za Zamówienie, kurier wyda Towar Apteczny oraz dowód zakupu Towarów Aptecznych.

W przypadku negatywnej weryfikacji tożsamości Adresata (lub braku możliwości przeprowadzenia takiej weryfikacji), kurier odmówi wydania Towarów Aptecznych oraz dokona zwrotu Towarów Aptecznych (jeżeli jest to dopuszczalne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami) na odpowiedzialność i koszt Klienta.

4.4 Odpowiedzialność za Towary Apteczne

Spółka oświadcza, że nie prowadzi jakiejkolwiek działalności regulowanej w rozumieniu Prawa farmaceutycznego, w szczególności: (i) nie prowadzi obrotu Towarami Aptecznymi, ani ich sprzedaży wysyłkowej; (ii) nie jest pośrednikiem w obrocie produktami leczniczymi; (iii) nie prowadzi reklamy Towarów Aptecznych ani aptek lub punktów aptecznych, a także (iv) nie prowadzi działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Klient zapewnia, że posiada wszelkie zezwolenia lub pozwolenia wymagane na potrzeby świadczenia przez Spółkę Dostawy Towarów Aptecznych.

Spółka nie realizuje Zamówień sprzecznych z prawem oraz takich, które mogłyby narazić Spółkę lub kurierów na sankcje prawne nakładane przez organy państwowe lub roszczenia Użytkowników lub Adresatów. W przypadku wystąpienia sankcji prawnych lub roszczeń, o których mowa w niniejszym punkcie, Klient zobowiązuje się zrekompensować Spółce powstały uszczerbek majątkowy. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Spółkę roszczeń na zasadach ogólnych.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: (i) poprawność wydania przez aptekę lub punkt apteczny Towarów Aptecznych; (ii) zapewnienie, że Towary Apteczne znajdują się w obrocie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz że spełniają wszelkie wymagania prawne oraz dotyczące jakości; (iii) stosowanie, niestosowanie lub nieodpowiednie stosowanie przez Adresatów ani inne osoby Towarów Aptecznych; (iv) stan, liczbę oraz poprawność wydanych przez aptekę ogólnodostępną Towarów Aptecznych; (v) poprawność danych na dowodzie zakupu wydanym kurierowi przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny; (vi) niezapewnienie przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny odpowiedniego opakowania, o którym mowa w punkcie 4.3.4. powyżej oraz powstałe w związku z tym: ewentualne zepsucie lub pogorszenie jakości Towarów Aptecznych; (vii) za transport Towarów Aptecznych – w zakresie w jakim Spółka nie otrzymała od Klienta informacji lub otrzymała błędne informacje o szczególnych warunkach transportu, o których mowa w punkcie 4.3.4. powyżej; (viii) poprawność oraz autentyczność zapewnionych mu przez Klienta recept do realizacji Zamówień; (ix) weryfikację ani celowość realizacji Zamówień Towarów Aptecznych Użytkowników; (x) weryfikację czy przedmiotem Zamówienia nie były Towary Apteczne o poziomie zawartości substancji o działaniu psychoaktywnym ponad maksymalny poziom w ramach jednorazowej sprzedaży w rozumieniu Prawa Farmaceutycznego. Spółka nie weryfikuje i nie odpowiada za wydanie przez aptekę ogólnodostępną substancji o działaniu psychoaktywnym ponad maksymalny poziom w ramach jednorazowej sprzedaży.

Spółka nie nabywa na własność Towarów Aptecznych.

4.5 Ustalenie Adresu Odbioru i godzin jego funkcjonowania

Klient w każdym przypadku wskaże Adres Odbioru, pod którym Spółka ma odebrać Towary odpowiadające każdorazowemu Zleceniu Wysyłki.

Klient powinien precyzyjnie wskazać godziny funkcjonowania placówki podanej jako Adres Odbioru, jak również wszelkie cechy charakterystyczne lub okoliczności, o których Spółka powinna wiedzieć w kontekście dostępności danego miejsca dla Pojazdów przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych.

Klient może wskazać jeden lub większą liczbę Adresów Odbioru, przy czym w tym drugim przypadku powinien wyznaczyć obszar geograficzny odpowiadający każdemu z Adresów Odbioru, przyjmując za punkt odniesienia Adres Dostawy wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia na stronie internetowej Klienta.

Klient przekaże Spółce pisemne powiadomienie z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych o każdej zmianie Adresu Odbioru oraz o utworzeniu nowego Adresu Odbioru, jak również o terminach powyższych czynności.

4.6 Ustalenie Środka Transportu i ograniczenia

Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wskazanie przez Spółkę odpowiedniego Środka Transportu dla każdorazowego Zlecenia Wysyłki na podstawie Rozmiaru Towaru.

W związku z powyższym, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że podane przez niego informacje dotyczące Rozmiaru Towaru mogą mieć wpływ zarówno na szacowany termin Dostawy Towarów, jak i Cenę.

Użytkownik zostanie poinformowany poprzez stronę internetową Klienta, że Stuart przyjmuje do wysyłki wyłącznie Towary, których wielkość i waga mieszczą się w podanych niżej granicach. W związku z powyższym Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani wobec Klienta z tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez Użytkownika przeciwko Klientowi na skutek odmowy przyjęcia przez Spółkę danego Zlecenia Wysyłki, którego parametry przekraczają podane poniżej limity, co nie wpłynie na fakt, że Spółka obciąży Użytkownika kosztem odbioru Towarów, który nie doszedł do skutku na skutek nieprawidłowego podania Rozmiaru Towaru przez Klienta.

W celu poprawy jakości korzystania z usługi przez klientów Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany istniejących Środków Transportu oraz wprowadzenia w poszczególnych regionach nowych Środków Transportu o niższych, jednakowych lub wyższych parametrach wolumetrycznych lub wagowych.

Metody Transportu, odpowiadające w każdym przypadku Rozmiarom Przesyłki, są następujące:

 • S: rower/motocykl
  • 43x43x43
  • 58 l
  • 5kg 
 • M: rower/motocykl/motocykl XL
  • 43x43x43
  • 58 l
  • 10kg
 • L: motocykl / samochód osobowy
  • 86x43x43
  • 116 l
  • 20kg 

Maksymalna Deklarowana Wartość Przesyłki przyjmowanej przez Stuart: 200 PLN

Klient oświadcza i zapewnia Spółkę, że skonfiguruje ustawienia swojej strony internetowej w taki sposób, by Zamówienia, których wymiary, waga lub Deklarowana Wartość przekraczają podane powyżej limity, nie generowały automatycznie Zleceń Wysyłki na Platformie.

5. Procedura Dostawy Towarów

5.1 Składanie Zamówień przez Użytkownika na stronie internetowej Klienta. Obsługa Zlecenia Wysyłki.

Zamówienie złożone przez Użytkownika poprzez stronę internetową Klienta, które jest zgodne z wymogami określonymi w niniejszych Warunkach Ogólnych, zostanie automatycznie zarejestrowane na Platformie jako Zlecenie Wysyłki. W przypadku wystąpienia błędu technicznego, który uniemożliwia automatyczne skierowanie Zamówień do Platformy jako Zleceń Wysyłki, przyczyna awarii powinna zostać sprawdzona, po czym informacja o niej zostanie automatycznie przekazana za pośrednictwem Platformy. Jeżeli awaria nie zostanie naprawiona, powinna zostać zgłoszona odpowiedzialnemu za Wsparcie zespołowi Spółki pod następującym adresem: support.pl@stuart.com

W celu zarejestrowania Zamówienia na Platformie jako Zlecenia Wysyłki muszą zostać spełnione poniższe warunki:

a) Obszar geograficzny: Użytkownik wskazał Adres Dostawy, który w każdym przypadku musi znajdować się na Terytorium;

b) Wymiary i waga: wymiary i waga Zamówionych Towarów, wraz z opakowaniem, nie mogą przekraczać podanych w punkcie 4.3 powyżej; oraz

c) Minimalne informacje: w celu skutecznego zarejestrowania danego Zamówienia na Platformie, czy to w drodze automatycznej integracji, czy też, w przypadku awarii technicznej, przy pomocy poczty elektronicznej, Stuart powinien otrzymać od Klienta następujące informacje:

  • Numer zamówienia: Klient podał numer Zamówienia (wewnętrzny numer przesyłki nadany Zamówieniu przez Klienta);
  • Godzina i data dostawy;
  • Adres Odbioru: Klient wskazał co najmniej jeden Adres Odbioru, a jako terminy dostawy przyjmuje się terminy odnotowane uprzednio na Platformie;
  • Dane Adresata: Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail Adresata;
  • Adres Dostawy;
  • Szczegóły zamówienia: szczegółowe informacje na temat Rozmiaru Zamówienia oraz wskazanie, czy zawiera ono kruche przedmioty; oraz

5.2 Przygotowanie wysyłki

Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie Spółce Towarów w nienaruszonym stanie do transportu i ostatecznego dostarczenia Adresatowi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za proces pakowania, wybór opakowania ani oznaczenie Zamówień. Kruche przedmioty powinny być opakowane w taki sposób oraz w takie materiały, by nie uległy uszkodzeniu w transporcie, oraz powinny zostać zgłoszone Spółce jako produkty posiadające tę właściwość.

Klient udostępni Spółce Towary, odpowiadające każdorazowemu Zamówieniu, do odbioru pod Adresem Odbioru wskazanym w Zamówieniu.

Klient powinien zapewnić, by przewoźnik odpowiedzialny za faktyczne dostarczenie Zamówienia Adresatowi miał możliwość dotarcia pod Adres Odbioru bez jakichkolwiek utrudnień, oraz powinien prawidłowo umożliwić mu dostęp do tego miejsca w sposób pozwalający na jak najszybszy odbiór przesyłki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu Usługi powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Użytkownika.

5.3 Odbiór i dostawa zamówienia

Spółka zobowiązuje się do dostarczenia każdego Zamówienia jego adresatom tego samego dnia roboczego, w którym kurier dokonał odbioru Zamówienia, pod warunkiem jego zlecenia do godz. 22.00 danego dnia. W przypadku zlecenia po godz. 22.00, Zamówienie będzie dostarczone następnego dnia roboczego do godz. 12.00..

Po odbiorze Zamówienia Stuart będzie odpowiedzialny za dostarczenie go Adresatowi na Adres Dostawy. Po otrzymaniu i załadowaniu towarów Stuart ponosi odpowiedzialność za wszelkie przypadki utraty lub uszkodzenia towarów dostarczanych Adresatowi w stosunku do stanu, w jakim znajdowały się one w chwili ich otrzymania od Klienta, z wyłączeniem szkód powstałych na skutek niewłaściwego opakowania oraz rozbieżności dotyczących zawartości opakowań, pod warunkiem że Odbiorca poinformował o ewentualnym uszkodzeniu opakowania w chwili jego otrzymania. W przypadku gdy opakowanie Zamówienia nie gwarantuje odpowiedniego zabezpieczenia go na czas przewozu, Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość opakowań, a Klient zwalnia Spółkę z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód i innych niekorzystnych skutków, jakie mogłyby wyniknąć z ich zawartości, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, w sytuacji, w której zawartość opakowań stanowi Wyłączone Towary bądź też jest w części lub w całości niezgodna z prawem, moralnością lub dobrym obyczajem bądź narusza jakiekolwiek przepisy administracyjne.

Po dokonaniu dostawy, odpowiedzialny za dostawę przewoźnik może zażądać od Odbiorcy złożenia podpisu, a w odpowiednich przypadkach może poprosić go o ustne podanie Numeru Identyfikacyjnego, bądź danych dokumentu identyfikującego bez potrzeby zweryfikowania tej informacji poprzez okazanie fizycznego dokumentu.

Jako środek nadzwyczajny, w celu zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny ustanowionych w związku z pandemią oraz zagrożeniem epidemiologicznym wywołanymi przez wirus COVID-19, do czasu przekazania odmiennej informacji w formie ogłoszenia zamieszczonego na Platformie, przewoźnik nie będzie żądał od Adresata podpisu, a jedynie prosił Użytkownika/Adresata o ustne podanie swojego Numeru Identyfikacyjnego.

5.4 Incydenty

Nieprawidłowy lub niepełny adres

Spółka będzie zgłaszać wskazane incydenty Klientowi niezwłocznie po stwierdzeniu ich wystąpienia. Klient przekaże Spółce informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania dostawy. Koszt ponownej dostawy obciążać będzie w całości Klienta. Koszt ten został wyszczególniony w aktualnej tabeli opłat i odpowiada zrealizowanej ponownie Dostawie traktowanej jako nowe Zlecenie Wysyłki.

Wypadki związane z Zamówieniem

W razie wystąpienia wypadku związanego z Zamówieniem, Klient będzie miał maksymalnie siedem (7) dni roboczych od daty dostawy na zgłoszenie dowolnego wypadku powstałego w związku z Zamówieniem oraz na przekazanie pełnej dokumentacji dotyczącej Zamówienia na adres support.pl@stuart.com.

Na koniec każdego miesiąca Klient powinien poinformować Spółkę o liczbie powstałych roszczeń oraz ich wysokości, która w każdym przypadku powinna odpowiadać kwocie przesłanych faktur. Po dokonaniu przez Spółkę weryfikacji poprawności oraz akceptacji kwoty dochodzonej rekompensaty, Spółka powiadomi o tym Klienta, który wystawi notę obciążającą.

6. Cena

6.1 Stawki

Strony uzgadniają, że w zamian za świadczenie Usługi będącej przedmiotem Umowy, Klient będzie płacił Spółce, wynagrodzenie według Stawek podanych każdorazowo na Platformie lub w aplikacji  (zwanych w dalszej części „Stawkami”), o ile Strony nie postanowią inaczej w Umowie.

W tym celu Strony zobowiązują się do stosowania wskazanych powyżej Stawek, które będą miały zastosowanie przez cały okres obowiązywania Umowy, chyba że Strony uzgodnią co innego. Spółka zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania Stawek w każdym czasie za stosownym powiadomieniem Klienta na Platformie lub w aplikacji.

Stawki określone w Umowie będą podlegały waloryzacji (zwiększeniu) co każdy kwartał o średniokwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, wyłącznie w przypadku wzrostu wskaźnika, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po pierwszym pełnym kwartale obowiązywania Umowy i w każdym następnym przypadku będzie odnosiła się do ostatnich Stawek po dokonanej uprzednio waloryzacji. W przypadku, gdyby w danym kwartale wskaźnik okazałby się ujemny, Stawki nie podlegają obniżeniu.

Dokonanie waloryzacji Stawek zgodnie z zapisami powyżej nie stanowi zmiany Umowy, nie wymaga zachowania formy dokumentowej ani pisemnej. Dla ważności dokonania waloryzacji Stawek wymagane jest powiadomienie Klienta o jej dokonaniu za pośrednictwem Platformy lub środków komunikacji elektronicznej lub w każdej innej formie niż ustna.

6.2 Fakturowanie i płatność

Strony uzgadniają, że faktury za Usługę będą wystawiane za każdy miesiąc, z wyszczególnieniem wszystkich dostaw dokonanych w okresie rozliczeniowym. Sposobem płatności jest karta kredytowa, której dane i dostęp do której podane są przez Klienta przed rozpoczęciem współpracy, z której Spółka, w każdym przypadku dokonania przez Klienta Zlecenia Wysyłki, będzie pobierać środki Klienta, w wysokości odpowiadającej Cenie i Stawkom. W przypadku braku dostępnych środków na karcie kredytowej, Zlecenie Wysyłki nie zostanie zrealizowane.

 

W przypadku opóźnienia płatności Spółka będzie miała prawo dochodzić od Klienta odsetek za opóźnienie i kosztów windykacji. W przypadku braku terminowych płatności ze strony Klienta, Stuart ma prawo wstrzymać świadczenie usługi bez dodatkowych wezwań czy powiadomień lub automatycznie rozwiązać Umowę.

7. Zasady anulowania Usługi

 7.1. Anulowanie Usługi przez Klienta

Klient ma prawo, poprzez wskazanie (w odpowiednim przypadku) Użytkownika, bezpłatnie anulować dane Zlecenia Wysyłki w terminie do dwóch (2) minut od zarejestrowania danego Zlecenia na Platformie, o ile Towary nie zostały jeszcze odebrane przez Stuart pod Adresem Odbioru.

Po tym terminie Klient ma prawo anulować wystawione Zlecenie, dopóki Towary nie zostały odebrane przez Stuart pod Adresem Odbioru. W takim przypadku zostanie jednak naliczona Minimalna Stawka odpowiadająca stawce za pierwszy obszar dostawy dla Rozmiaru Przesyłki wybranego dla danej Usługi Dostawy, a Klientowi wystawiona zostanie wystawiona faktura na tę kwotę.

Po odnotowaniu na Platformie faktu odbioru Towarów przez Stuart, Klient nie będzie już mógł anulować wystawionego Zlecenia Wysyłki.

7.2 Anulowanie Usługi przez Stuart

Anulowanie Dostawy Towarów przez Stuart jest dozwolone w następujących przypadkach:

 • objętość Towarów przekracza wymiary wskazane w art. 4.3 Warunków Ogólnych; lub
 • Użytkownik lub Adresat nie odpowiada na kontakt telefoniczny ze strony Stuart (lub podmiotu przewożącego Towary w imieniu Stuart) w związku z Dostawą Towarów; lub
 • ma miejsce jedna z okoliczności stanowiących Siłę Wyższą; lub
 • czas oczekiwania w punkcie odbioru przekroczył 10 minut. W takim przypadku zastosowanie będzie miała podstawowa stawka dla wybranego Rozmiaru Przesyłki;
 • trudnych warunków pogodowych lub braku dostępności odpowiedniej ilości kurierów u podwykonawcy Stuart; lub
 • istnieje prawdopodobieństwo, że Stuart ma dokonać Dostawy Towarów Wyłączonych.

Poza przypadkami Siły Wyższej, anulowanie Dostawy przez Stuart z przyczyn podanych powyżej będzie uznane za anulowanie przez Użytkownika, w związku z czym Klient zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia jak za realizację Dostawy.

8. Okres obowiązywania

Zamówienie Usług przez Klienta obowiązywać będzie przez okres jednego (1) roku od daty rejestracji Platformie, i będzie odnawiane na takie same okresy, chyba że Klient lub Spółka przekaże zawiadomienie o zamiarze zaprzestania korzystania z Usługi z 60-dniowym wyprzedzeniem, bez konieczności uzasadnienia.

9. Przedterminowe rozwiązanie

W przypadku istotnego naruszenia Umowy przez jedną ze Stron, Strona dotknięta takim naruszeniem ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Strona naruszająca nie naprawiła skutków naruszenia w terminie pięciu (5) dni od powiadomienia jej o naruszeniu lub, jeżeli charakter naruszenia uniemożliwia jego naprawienie lub jeżeli stanowi ono poważne naruszenie zaufania pomiędzy Stronami. Rozwiązanie pozostaje bez wpływu na Zlecenia Wysyłki zaplanowane przez Klienta w okresie 48 godzin po rozwiązaniu Umowy na skutek nieprzestrzegania jej postanowień, a Spółka zobowiązuje się do obsługi zamówień otwartych lub złożonych w okresie 48 godzin po rozwiązaniu, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje ku temu uzasadniona przyczyna lub zostało to jednoznacznie przewidziane w Umowie.

10. Zapewnienia i odpowiedzialność

10.1 Ogólne zapewnienia Klienta

W odniesieniu do każdego Zlecenia Wysyłki, Klient przyjmuje na siebie następujące podstawowe zobowiązania: a) do przekazania kompletnego i prawidłowego opisu i szczegółów przesyłki; oraz b) do zapakowania i przygotowania przesyłki stosownie do jej charakteru i okoliczności, w sposób umożliwiający bezpieczny przewóz i obchodzenie się z przesyłką. Ponadto, Klient na własną odpowiedzialność oświadcza, że:

a) ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie przez siebie z Usług, do których dostęp uzyskuje za pośrednictwem Platformy;

b) przesyłka nie stanowi Wyłączonego Towaru;

c) przekazane Spółce informacje dotyczące w szczególności rozmiaru i wagi, Deklarowanej Wartości, Adresata i innych parametrów, są zgodne z prawdą i kompletne;

d) umowa zawarta z Użytkownikiem nie jest źródłem jakichkolwiek praw Użytkownika względem Spółki;

e) przewóz przesyłki odbywa się w sposób zgodny ze wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulaminami, w związku z czym dokonanie wysyłki nie stanowi dla Spółki działania niezgodnego z prawem; oraz

f) Klient nie narusza praw, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, Spółki ani osób trzecich.

Z zastrzeżeniem niewyczerpującego charakteru powyższej listy zobowiązań, Klient oświadcza, że jest świadomy faktu i uznaje, że w przypadku nieprzestrzegania tych zobowiązań Spółka ma prawo do jednostronnej odmowy dostępu do Platformy lub Usług, w całości lub w części, bez uprzedniego powiadomienia.

10.2 Szkody i straty

W przypadku uszkodzenia lub utraty danej przesyłki z przyczyn leżących po stronie Spółki lub osoby dokonującej wysyłki w jej imieniu, odpowiedzialność Spółki w żadnym przypadku nie przekroczy Deklarowanej Wartości.

10.3 Ograniczenie odpowiedzialności Spółki

10.3.1 Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność kontraktowa Stuart za wykonanie usługi dostawy jest ograniczona do Deklarowanej Wartości Przesyłki.

10.3.2 Brak wyłączenia odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszych Warunków Ogólnych nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Spółki z tytułu:

a) Śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem Spółki przy wykonywaniu Usług;

b) Oszustwa lub umyślnego podania nieprawdziwych informacji; oraz

c) Wszelkiej innej odpowiedzialności, która z mocy prawa nie podlega ograniczeniu ani wyłączeniu.

10.3.3. Wyłączenie odpowiedzialności

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub następcze ani za utracone korzyści Klienta, Użytkownika, Adresata lub osoby trzeciej, w tym, między innymi, utratę przychodów, wizerunku, reputacji, korzyści, praw, klientów, umów, możliwości gospodarczych i rynków, ani za jakiekolwiek straty moralne.

Spółka nie ponosi ponadto odpowiedzialności w poniższych przypadkach:

a) siła wyższa, klęska żywiołowa oraz dowolne działanie lub zaniechanie pozostające poza kontrolą Spółki (takie jak m.in. strajki, spory pracownicze, niepokoje społeczne, działania wojenne, akty terroryzmu, cyberataki i inne podobne okoliczności).

b) szkoda lub strata powstała na skutek wadliwości samej przesyłki.

c) naruszenie przez Klienta niniejszych Warunków Ogólnych, w tym w szczególności punktu 4 powyżej. W szczególności, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie lub utratę przesyłki powstałą na skutek jej niewłaściwego zapakowania, za które Klient ponosi odpowiedzialność zgodnie z punktem 5.3 niniejszego dokumentu.

d) utrata zysków;

e) utrata przychodów ze sprzedaży lub obrotów;

f) utrata umów lub zleceń;

g) utrata przewidywanych oszczędności;

h) utrata lub uszczerbek na wartości firmy;

i) utrata przydatności lub uszkodzenie oprogramowania, danych lub informacji;

j) wszelkie straty bezpośrednie lub następcze;

k) straty wynikające z korzystania z Platformy lub Usług przez Użytkownika naruszającego niniejsze Warunki Ogólne;

l) straty powstałe w wyniku: (i) korzystania z Usług lub Platformy bądź braku ich dostępności, (ii) dostępu do Usług lub Platformy ze strony nieuprawnionego użytkownika;

m) straty wynikające z niewłaściwego funkcjonowania strony internetowej Klienta;

n) straty moralne.

10.3.4. Miarkowanie odpowiedzialności

Jeżeli niewywiązanie się ze zobowiązań przez Spółkę zostało spowodowane działaniem osoby trzeciej - na przykład, w razie wypadku drogowego spowodowanego przez osobę inną niż przewoźnik - który to fakt zostanie należycie udokumentowany, Spółka będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę na warunkach uzgodnionych w niniejszym dokumencie, jednak z wyłączeniem wszelkiego rodzaju odpowiedzialności odszkodowawczej i kar. W takich przypadkach Klient będzie współdziałał ze Spółką w najlepszy możliwy sposób w celu przypisania odpowiedzialności osobie trzeciej lub wykazania istnienia odpowiedzialności po jej stronie.

10.3.5 Dodatkowe postanowienia dotyczące Platformy i Usług

Oprócz postanowień zawartych w artykułach poprzedzających, do Platformy i Usług zastosowanie mają poniższe postanowienia:

Polityka Prywatności (dostępny na Platformie oraz na stronie www: https://stuart.com/pl/)

Kodeks zasad (dostępny na Platformie oraz stronie www: https://stuart.com/pl/)

Kontrakt.

W zakresie dostępności Usług, Spółka nie gwarantuje szybkości dostępu do Platformy.

11. Własność intelektualna i przemysłowa.

11.1 Prawa autorskie do Platformy.

Spółka jest właścicielem bądź licencjobiorcą Praw Własności Intelektualnej zarówno do ogólnej struktury Platformy, jak i jej treści (teksty, hasła, grafika, obrazy, materiały wideo, fotografie, oprogramowanie, bazy danych i pozostałe treści), z wyłączeniem treści dostarczanych przez Klientów.

Prezentowanie, wyświetlanie, modyfikacja, zmiana oraz korzystanie z Platformy lub Usług w całości lub w części, przy pomocy dowolnych środków lub dowolną techniką, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jest zabronione i stanowi czynności naruszające prawa autorskie Spółki.

Wszelkie korzystanie z Platformy lub Usług do celów innych niż przewidziane w niniejszej Umowie jest automatycznie zastrzeżone wyłącznie na rzecz Spółki i stanowi naruszenie przysługującego jej prawa do Platformy lub Usług oraz inne obowiązujące prawa własności intelektualnej.

Na mocy przyznanych powyżej praw, udzielona Klientowi licencja na korzystanie z Platformy ogranicza się wyłącznie do korzystania z Platformy zgodnie z: (i) jej wyłącznym przeznaczeniem; oraz (ii) postanowieniami zawartymi w niniejszych Warunkach Ogólnych.

Klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że udzielone przez Spółkę prawo dostępu do Platformy nie oznacza przeniesienia na Klienta lub udostępnienia mu na zasadzie licencji jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej (w szczególności praw autorskich, w tym praw do programów komputerowych) lub innych praw, poza prawami jednoznacznie przewidzianymi w niniejszych warunkach ogólnych.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, Klient nie ma prawa w jakichkolwiek okolicznościach: i) łączyć Platformy z jakimkolwiek innym utworem, w tym w szczególności z oprogramowaniem, w zakresie wykraczającym poza korzystanie w sposób odpowiednio powiązany ze stroną internetową wykorzystywaną do oferowania produktów Klienta na potrzeby generowania Zamówień; ii) przekazywać Platformy ani udostępniać jej osobie trzeciej w całości lub w części w jakikolwiek sposób; oraz iii) wypożyczyć ani przekazać Platformy w całości lub w części osobie trzeciej, w tym innym spółkom lub podmiotom z grupy, do której należy. Wszelkie korzystanie w sposób inny niż przewidziany w niniejszych Warunkach Ogólnych jest surowo zabronione.

Klient nie ma prawa, bezpośrednio lub pośrednio (poprzez osobę trzecią lub w inny sposób), korzystać z Platformy lub jakichkolwiek zawartych w niej treści w jakimkolwiek celu innym niż określony w niniejszych Warunkach Ogólnych, w tym między innymi do dokonywania modyfikacji, edycji, adaptacji, przekładu, opracowania, rozpowszechniania, przekazywania, dystrybucji, dekompilacji, powielania treści lub sporządzania kopii zapasowych w zakresie wykraczającym poza ograniczenia przewidziane w niniejszych Warunkach Ogólnych, ani też do użyczania, wypożyczania, przeniesienia lub udostępnienia w inny sposób, niezależnie od użytych w tym celu nośników, w tym internetu, ani też do prowadzenia dystrybucji lub marketingu Platformy nieodpłatnie oraz bez wynagrodzenia finansowego. Co do zasady, Klient nie może wprowadzać w jakikolwiek sposób zmian do Platformy, w tym zmian treści informacji o prawach autorskich, ani też podejmować prób dokonania którejkolwiek z powyższych czynności, poza przypadkami, w których jest to jednoznacznie dozwolone przepisami prawa.

11.2 Wyróżniające oznaczenia

Znaki towarowe, oznaczenia graficzne (logotypy), nazwy firmy, akronimy, nazwy handlowe, nazwy marek oraz nazwy domen internetowych Spółki i jej partnerów gospodarczych wymienione, ilekroć ma to miejsce, na Platformie stanowią wyróżniające oznaczenia, które nie mogą być wykorzystywane bez jednoznacznej uprzedniej pisemnej zgody Spółki lub ich prawowitego właściciela.

Prezentowanie, wyświetlanie oraz wykorzystywanie, w całości lub w części, takich wyróżniających oznaczeń lub podobnych wyróżniających oznaczeń, które mogą rodzić prawdopodobieństwo pomyłki lub skojarzenia, jest zabronione oraz stanowi naruszenie przepisów o prawie autorskim oraz innych odpowiednich przepisów.

11.3 Bazy danych

Klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Platforma składa się z jednej lub większej liczby baz danych, które Spółka udostępnia Klientowi. W związku z powyższym, Klientowi udzielona zostaje licencja na powyższe bazy danych na potrzeby korzystania z Platformy i Usług.

Bez uszczerbku dla praw do baz danych przysługujących Spółce na podstawie przepisów o prawach własności intelektualnej, Klient:

  • nie będzie pobierał treści, w jakikolwiek sposób oraz w jakiejkolwiek formie, w drodze czasowego lub trwałego przeniesienia całości bądź jakiejkolwiek części istotnej pod względem jakościowym lub ilościowym, z jednej lub większej liczby baz danych dostępnych z Platformy, w tym również w celu wykorzystania lub wyświetlenia ich przy zastosowaniu nośnika lub metody, na których zastosowanie Spółka nie wyraziła zgody;
  • nie będzie ponowne wykorzystywał ani publiczne udostępniał treści, w całości lub w jakiejkolwiek części istotnej pod względem jakościowym lub ilościowym, jednej lub większej liczby baz danych dostępnych z Platformy, niezależnie od formy ich wykorzystania, w tym również przy wykorzystaniu łącza hipertekstowego bądź innego środka lub metody, na której zastosowanie Spółka nie wyraziła zgody;
  • nie utworzy, nie opublikuje, nie będzie utrzymywał, aktualizował, importował, eksportował ani udostępniał osobom trzecim, nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem, równoległej bazy danych opartej w całości lub w części na jednej lub większej liczbie baz danych Spółki, jak również nie zaangażuje się w żadne tego rodzaju działania;
  • nie będzie pobierał, wykorzystywał, przechowywał, odtwarzał, przedstawiał ani zachowywał, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w istotnej pod względem jakościowym lub ilościowym części, w pamięci buforowej lub tymczasowej, zawartości jednej lub większej liczby baz danych Spółki dotkniętych dowolnym z opisanych poniżej działań, przy pomocy jakichkolwiek środków, na których zastosowanie Spółka nie wyraziła zgody.

12. Podwykonawstwo

Klient jednoznacznie upoważnia Spółkę do zlecenia podwykonawstwa całości lub części Usług oraz całości lub części Wysyłek Towarów jednemu lub większej liczbie dostawców usług logistycznych lub różnym przewoźnikom, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, w celu umożliwienia zarządzania zleconymi jej wysyłkami, ilekroć Spółka uzna to za konieczne. Spółka ponosić będzie wobec Klienta wyłączną odpowiedzialność za podzlecone usługi oraz nie będzie miała obowiązku informowania go o takim podwykonawstwie.

Spółka zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać postanowień niniejszej umowy w zakresie Poufności i Ochrony Danych.

13. Zobowiązania Spółki

Spółka zobowiązuje się do posiadania i utrzymywania  w mocy wszelkich pozwoleń administracyjnych, polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz innych upoważnień, jakie mogą być wymagane do wykonywania usług przewidzianych w niniejszej Umowie.

Ponadto, Spółka powinna w każdym czasie terminowo opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i wywiązywać się ze wszelkich innych zobowiązań wymaganych w związku z zatrudnieniem pracowników, oraz będzie ponosić bezpośrednią odpowiedzialność za każde ewentualne niewywiązanie się z powyższych zobowiązań i udzieli Klientowi w każdym czasie ochrony odszkodowawczej w tym zakresie.

14. Przetwarzanie Danych Osobowych

Strony zobowiązują się do przestrzegania, w zakresie, w jakim ma to do nich zastosowanie, przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

RODO ustanawia szereg obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym zakaz przekazywania danych osobowych osobom trzecim bez uzyskania jednoznacznej zgody właściciela takich danych osobowych lub, o ile ma to zastosowanie, wystarczających podstaw uzasadniających przetwarzanie.

Zasady korzystania z danych osobowych, jak również wszelkie inne postanowienia w tym zakresie, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w Polityce Prywatności na stronie internetowej: https://stuart.com/pl/

Obowiązki nałożone na Stuart w niniejszym punkcie oraz w Polityce Prywatności mają również zastosowanie do pracowników i współpracowników Stuart, którzy korzystają z dostępu do danych osobowych na potrzeby świadczenia Usług.

15. Poufność

Strony zachowają w ścisłej poufności, oraz nie będą ujawniać osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio, całości lub jakiejkolwiek części informacji poufnych przekazanych przez drugą Stronę lub w jej imieniu, zwanych w dalszej części „Informacjami Poufnymi”.

Informacje Poufne oznaczają następujące dane:

 • Adres, nazwisko i imię lub nazwa firmy Użytkownika;
 • Adres, nazwisko i imię lub nazwa firmy Adresata Dostawy Towarów, jeżeli różni się on od danych Użytkownika;
 • Adres, nazwisko i imię lub nazwa firmy Klienta oraz inne dane mogące służyć identyfikacji Klienta, takie jak adres e-mail, numery telefonów, lokalizacje wskazane jako Adres Odbioru oraz wszelkie inne dane.
 • Wszelkie informacje mogące dotyczyć dostarczanych Towarów.

Strony zastosują konieczne środki w celu zapewnienia przestrzegania postanowień niniejszego Punktu oraz nałożą na swoich pracowników, współpracowników, agentów, podwykonawców i usługodawców obowiązek zachowania poufności.

Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych, które w chwili ich otrzymania są publicznie dostępne, do Informacji Poufnych, które przed ich otrzymaniem znajdowały się już w posiadaniu Strony, oraz do sytuacji, w których Strona udzieliła drugiej Stronie pisemnego upoważnienia do ujawniania takich Informacji Poufnych.

Niezależnie od powyższego, Klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Spółka będzie w razie konieczności przekazywać Informacje Poufne przewoźnikom w ramach realizacji Dostawy Towarów.

W przypadku gdy uprawniony organ lub urząd zażąda przekazania Informacji Poufnych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Strona, która otrzymała takie żądanie, niezwłocznie przekaże drugiej Stronie pisemne powiadomienie informujące o tym fakcie w najszerszym możliwym zakresie przed dokonaniem ujawnienia. Strona, która otrzymała żądanie, udzieli drugiej Stronie pomocy, o ile druga Strona tego zażąda, w podjęciu odpowiednich środków zaradczych. W takich przypadkach ujawnienie Informacji Poufnych nie będzie stanowić naruszenia niniejszego postanowienia.

Zobowiązanie do zachowania poufności pozostanie w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres pięciu (5) lat od jej rozwiązania z dowolnej przyczyny, bądź też przez dłuższy okres, w którym obowiązek zachowania poufności powinien być przestrzegany ze względu na swój charakter.

16. Narosłe odsetki

Strony uzgadniają, że kwoty odpowiadające kwotom odsetek narosłych lub narastających od kwot zapłaconych lub płatnych na rzecz Spółki (tytułem zapłaty, przedpłaty lub zwrotu kosztów) będą przypadać wyłącznie Spółce i będą przeznaczone wyłącznie na jej użytek.

17. Niezależność Stron

Żadne z postanowień niniejszych Warunków Ogólnych nie ma na celu ustanowienia pomiędzy Stronami stosunku spółki osobowej, wspólnego przedsiębiorcy ani stosunku pracy, jak również nie upoważnia Stron do przejęcia ani zaciągnięcia jakichkolwiek zobowiązań za drugą Stronę lub w jej imieniu.

Strony oświadczają, że działają w swoim własnym imieniu, a nie na rzecz osoby trzeciej.

Strony oświadczają, że są świadome faktu i uznają, że postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych nie ustanawiają pomiędzy nimi w żadnym przypadku jakiejkolwiek hierarchii lub stosunku podległości. Oświadczają ponadto, że istniejący pomiędzy Stronami stosunek umowny nie stanowi stosunku pracy. Strony przyjmują ponadto do wiadomości, że niniejsze Warunki Ogólne nie stanowią umowy na Dostawę Towarów pomiędzy Użytkownikiem a Spółką oraz że Użytkownik nie jest stroną niniejszego stosunku umownego.

18. Postanowienia różne

18.1 Całość Umowy

Niniejsze Warunki Ogólne, (ewentualne) Warunki Szczególne, Kontrakt i Załączniki stanowią łącznie całość porozumienia pomiędzy Stronami w sprawach będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz zastępują i wygaszają wszelkie dotychczasowe pisemne lub ustne porozumienia, przyrzeczenia, oświadczenia, zapewnienia i uzgodnienia pomiędzy Stronami.

18.2 Rozdzielność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków Ogólnych stanie się w całości lub w części nieważne, niezgodne z prawdą lub niewykonalne, będzie ono uznane za zmienione w minimalnym zakresie koniecznym do zapewnienia mu ważności, zgodności z prawem i wykonalności lub zastąpione innym, ważnym postanowieniem, które jest wykonalne w sposób zgodny z prawem i z duchem umowy. Jeżeli modyfikacja takiego postanowienia nie będzie możliwa, zostanie ono usunięte. Zgodnie z niniejszym punktem, modyfikacja lub usunięcie danego postanowienia lub jego części pozostaje bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałej części Warunków Ogólnych.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków Ogólnych stanie się w całości lub w części nieważne, niezgodne z prawdą lub niewykonalne, Strony przeprowadzą w dobrej wierze negocjacje w celu skorygowania takiego postanowienia w taki sposób, by po dokonaniu korekty było ono zgodne z prawem, ważne i wykonalne, i miało równorzędny skutek z pierwotnym postanowieniem.

18.3 Nagłówki

Nagłówki artykułów, punktów i załączników nie mają wpływu na interpretację Warunków Ogólnych.

Spółce przysługuje nieodwołalne prawo do przelewu (cesji) wszelkich swoich praw wynikających z niniejszej Umowy, w tym między innymi prawo do przelewu wierzytelności za Usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy oraz obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot bez żadnych ograniczeń i bez uprzedniego powiadomienia Klienta. W takim przypadku, Spółka jest zobowiązana do powiadomienia Klienta o cesji w ciągu 21 dni od daty dokonania cesji. Niezależnie od powyższego, niniejsza Umowa oraz wynikające z niej prawa i obowiązki Klienta nie mogą być przenoszone przez Klienta, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Spółki.

19. Prawa osób trzecich

Żadnej osobie trzeciej niebędącej Stroną Umowy nie przysługuje prawo dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień zawartych w Warunkach Ogólnych.

20. Zrzeczenie się praw

Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzystaniu przez Stronę z prawa lub środka prawnego wynikającego z przepisów prawa lub z niniejszych Warunków Ogólnych lub Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się danego ani jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego oraz nie będzie wyłączać ani ograniczać możliwości dalszego korzystania z danego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego. Pojedyncze lub częściowe skorzystanie z prawa bądź środka prawnego nie uniemożliwia ani nie ogranicza możliwości późniejszego korzystania z takiego prawa lub środka prawnego bądź jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.

21. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega zawartym w niej postanowieniom oraz, pomocniczo, regułom, które mogą mieć zastosowanie zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Strony rezygnują z właściwości wszelkich innych sądów, którym mogłyby podlegać, i poddają się właściwości sądów i trybunałów w Warszawie w zakresie rozstrzygania wszelkich rozbieżności, jakie mogłyby powstać na tle interpretacji i realizacji niniejszej Umowy.

"