Warunki Ogólne dla Konsumentów

Ostatnia aktualizacja 01/05/2023

WARUNKI OGÓLNE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ STUART NA RZECZ KONSUMENTÓW

Niniejsze warunki ogólne („Warunki Ogólne” lub „Umowa”) mają zastosowanie do stosunków umownych łączących Stuart Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000886929, NIP: 5252854750, REGON: 388407695, spółkę prawidłowo utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem polskim (w dalszej części zwaną „Stuart” lub „Spółką”) z użytkownikiem usług (w dalszej części zwanym „Klientem” lub „Użytkownikiem”), w ramach których Klient powierza Spółce realizację dostaw określonych zamówień złożonych poprzez Platformę (zdefiniowaną poniżej). Stuart oraz Klient są łącznie zwani „Stronami

1. Definicje

Pisane wielką literą terminy użyte w niniejszych Warunkach Ogólnych zostały zdefiniowane poniżej:

“Spółka” lub “Stuart”: Stuart Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000886929, NIP: 5252854750, REGON: 388407695, spółka prawidłowo utworzona i istniejąca zgodnie z prawem polskim, adres email: poland@stuart.com, nr telefonu: +48 732 123 207.

„Adres Odbioru”: adres, pod którym, zgodnie ze wskazaniem Klienta, ma nastąpić odbiór Towarów odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.

„Adres Dostawy”: adres, pod który mają zostać dostarczone Towary.

Dostawa/-y Towarów” lub „Dostawa”: usługa przewozu i dostawy określonego Towaru zlecona Spółce przez Klienta w wykonaniu niniejszej Umowy.

Zlecenie Wysyłki” oznacza zlecenie przystąpienia przez Spółkę do realizacji Dostawy danego Zamówienia, zarejestrowane przez Klienta za pośrednictwem Platformy.

Zamówienie”: zamówienie złożone przez Użytkownika poprzez Platformę.

Wyłączone Towary” oznaczają towary lub produkty wyszczególnione w art. 4.1, oraz towary lub produkty, których wymiary lub waga przekraczają maksymalne limity określone w art. 4.3 niniejszych Warunków Ogólnych.

“Towary wyłącznie dla pełnoletnich”: oznaczają towary lub produkty, które zgodnie z prawem polskim mogą być sprzedawane i/lub udostępniane wyłącznie osobom pełnoletnim, tj. powyżej 18 roku życia.

Towary”: dowolne produkty, które mogą być dostarczane w ramach Dostawy Towarów, z wyjątkiem Wyłączonych Towarów.

Prawa Własności Intelektualnej”: patenty, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronne na wzory użytkowe, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, prawa do uzyskania: (i) patentów na wynalazki, (ii) praw ochronnych na wzory użytkowe oraz (iii) praw z rejestracji wzorów przemysłowych (jak również prawa pierwszeństwa do ich uzyskania), majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, autorskie prawa osobiste, znaki towarowe, nazwy handlowe, prawo do nazwy firmy prawa do oprogramowania komputerowego, aplikacji, sieci społecznościowych, baz danych, prawa do nazw domen (w tym prawa wynikające z umów z rejestratorami nazw domen), prawo do korzystania z informacji o charakterze poufnym (w tym know-how i tajemnic handlowych) i ochrony takich informacji oraz wszelkie pozostałe prawa własności intelektualnej, w tym prawa własności przemysłowej, zarejestrowane bądź niezarejestrowane, w tym wnioski o rejestrację oraz prawa do ubiegania się o odnowienie lub przedłużenie praw z rejestracji, a także wszelkie pozostałe prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, zarejestrowane bądź niezarejestrowane, w tym wnioski o rejestrację oraz prawa do ubiegania się o ich odnowienie lub przedłużenie  oraz prawo do zastrzeżenia pierwszeństwa takich praw oraz wszelkich podobnych lub analogicznych praw lub form ochrony istniejących obecnie lub w przyszłości w dowolnej części świata.

Środek Transportu”: metoda lub metody przewozu Towarów, z których Spółka korzysta w celu realizacji Dostawy; należą do nich (i) transport pieszy (włączając przemieszczanie się przy pomocy hulajnogi, deskorolki, wrotek bądź innego podobnego, porównywalnego lub analogicznego urządzenia), (ii) przewóz rowerem lub przy pomocy innego podobnego, porównywalnego lub analogicznego urządzenia, (iii) przewóz motorowerem, motocyklem lub innym podobnym, porównywalnym lub analogicznym pojazdem, lub (iv) przewóz lądowym pojazdem silnikowym, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony (samochody osobowe, dostawcze i furgonetki), zwane w dalszej części „Pojazdem(-ami)”.

Platforma”: strona internetowa (https://stuart.com/pl/), aplikacja lub innego rodzaju rozwiązanie technologiczne, z wyłączeniem zwykłego połączenia telefonicznego, przy pomocy której następuje oficjalne złożenie Zlecenia Wysyłki i która została udostępniona w tym celu przez Stuart.

Rozmiar Towaru”: Szczegółowe wymiary Towarów będących przedmiotem danego Zlecenia Wysyłki.

Warunki Ogólne”: niniejsze warunki korzystania z usług wraz z załącznikami, w tym Polityką Prywatności, Kodeksem zasad, które regulują stosunek umowny pomiędzy Klientem i Spółką;

Strona(-y)”: dowolna ze stron, tj. Spółka lub Klient.

Cena” oznacza kwotę naliczoną Klientowi za każdą Dostawę Towarów, która obejmuje wynagrodzenie za Usługi.

Polityka Prywatności”: dokument udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://stuart.com/pl/ i stanowiący załącznik i integralną część Warunków Ogólnych, który zawiera postanowienia regulujące przetwarzanie danych osobowych Klienta.

Adresat”: osoba fizyczna (w tym przedstawiciel spółki), której tożsamość i dane kontaktowe jako adresata Towarów zostały zarejestrowane na Platformie

Odbiorca”: Adresat lub inna upoważniona przez niego osoba.

„Klient”: zlecająca usługę osoba, która, dostarcza Spółce Towary do przewozu i oświadcza, że jest właścicielem Towarów lub, jeżeli nie jest właścicielem, oświadcza, że posiada inne prawo do dysponowania Towarami, np. występuje w charakterze upoważnionego przedstawiciela właściciela lub posiadacza praw do Towarów, oraz, w każdym przypadku, przyjmuje warunki i postanowienia niniejszej Umowy we własnym imieniu.

Usługi oznaczają udostępnienie Klientowi infrastruktury i zestawu środków do przewozu i dostawy, na zlecenie Klienta oraz zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Ogólnych, poszczególnych Zleceń Wysyłki wygenerowanych na Platformie. Powyższa definicja obejmuje wszystkie usługi określone w punkcie 3.

Terytorium”: Obszar geograficzny, na którym świadczone są Usługi. Na zasadzie wyjątku, poniższe obszary wyłączone są z pojęcia Terytorium, jakkolwiek mogą one do niego należeć pod względem geograficznym: I) na stałe: (a) wszystkie obszary, do których dostęp jest zabroniony lub wymaga szczególnego upoważnienia, takie jak strefy wojskowe lub ambasady, chyba że Klient zorganizował lub uzyskał stosowne upoważnienie (b) zakłady karne, zakłady poprawcze dla nieletnich, ośrodki odwykowe i podobne placówki o charakterze zamkniętym lub z ograniczonym dostępem; oraz (c) obszary, na których sytuacja społeczno-ekonomiczna stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa przewoźnika lub towarów; II) tymczasowo, przez okres utrzymywania się przyczyny wyłączenia: (e) obszary dotknięte katastrofami naturalnymi lub wypadkami; (f) obszary dotknięte ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi do których zaliczają się gwałtowne i intensywne opady, silne wiatry, burze, tornada, cyklony, gradobicia, temperatura powyżej 30°C lub poniżej -10°C); oraz (g) obszary dotknięte zamieszkami lub poważnymi zakłóceniami porządku publicznego.

Użytkownik”: osoba lub podmiot, który składa Zamówienie poprzez Platformę na potrzeby jego późniejszej rejestracji i wykonania przewozu przez Spółkę.

VAT” oznacza podatek od towarów i usług lub inny podatek pośredni od sprzedaży lub dowolnej innej usługi wykonywanej zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi.

Deklarowana Wartość”: wartość ekonomiczna, którą Klient, przypisuje Towarom będącym przedmiotem Zlecenia Wysyłki, która powinna odpowiadać wysokości kosztu Towarów dla Klienta.

“Umowa”: oznacza wszelkie postanowienia i ustalenia Stron, tj. niniejsze Warunki Ogólne wraz ze wszystkimi załącznikami

2. Przyjęcie Warunków Ogólnych i ich zmiany

2.1 Przyjęcie Warunków Ogólnych przez Klienta

Możliwość korzystania przez Klienta z Platformy w celu zarządzania przewozami i dostawą zamówień składanych za pośrednictwem Platformy uzależniona jest od przyjęcia i akceptacji w całości przez Klienta niniejszych Warunków Ogólnych wraz z załącznikami. Klient potwierdza, zakładając konto na Platformie lub składając Zamówienie, że jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie ma dla niej charakteru zawodowego.

Korzystając po raz pierwszy z Platformy Klient powinien kliknąć przycisk „Akceptuję Warunki Ogólne” w celu jednoznacznego potwierdzenia przyjęcia Warunków Ogólnych.

Przyjęcie niniejszych Warunków Ogólnych następuje w całości, bez jakiejkolwiek zmiany, chyba że dokonane zostały odmienne uzgodnienia w formie dokumentowej, które Spółka potwierdziła swoim podpisem.

Niniejsze Warunki Ogólne zawierają postanowienia dotyczące zarówno udostępniania Platformy przez Stuart, jak i realizacji Dostawy Towarów, przy czym oba powyższe świadczenia stanowią łącznie przedmiot Usług.

2.2 Zmiany Warunków Ogólnych

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Ogólnych z następujących powodów:

 • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów skutkująca obowiązkiem modyfikacji treści niniejszych Warunków Ogólnych;
 • nałożenie na Spółkę obowiązków, wymagań lub skierowanie do Spółki wystąpień mających bezpośredni wpływ na treść niniejszych Warunków Ogólnych przez organy administracji publicznej, sądy powszechne, sądy lub instytucje Unii Europejskiej; nie dotyczy to jednak zmiany postanowień niewiążących konsumenta na mocy art. 385(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 • poprawa istniejących funkcjonalności lub wprowadzenie nowych funkcjonalności lub elementów do Usługi, które nie będą się wiązały dla Klienta z dodatkowymi kosztami;
 • wprowadzenie poprawek lub usprawnień technologicznych i technicznych w związku z funkcjonowaniem Usługi, które nie będą się wiązały dla Klienta z dodatkowymi kosztami;
 • zmiany redakcyjne, w tym zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków.

W przypadku zmiany Warunków Ogólnych na podstawie powyższego postanowienia Spółka wprowadzi, usunie lub zmodyfikuje odpowiednie postanowienia Warunków Ogólnych (i) w związku z zaistniałą przyczyną, która stanowiła podstawę do zmiany; oraz (ii) w zakresie niezbędnym do wprowadzenia danej zmiany.

W przypadku wprowadzenia takich zmian Klient zostanie o nich poinformowany w wiadomości email z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W wiadomości zostanie wskazana przyczyna i uzasadnienie wprowadzenia danej zmiany.

Jeśli Klient nie chce kontynuować korzystania z Usług na zmienionych warunkach ma możliwość usunięcia konta na Platformie w każdym czasie. Do zleconych Zleceń Wysyłki każdorazowo stosuje się Warunki Ogólne, które klient zaakceptował w momencie złożenia Zamówienia.

Dodatkowo, Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Ogólnych w dowolnym czasie, za wyraźną zgodą Klienta. Zmiany wprowadzone zgodnie ze zdaniem poprzedzającym będą miały zastosowanie od dnia zaakceptowania przez Klienta nowej treści Warunków Ogólnych i wyłącznie do nowych Zamówień złożonych po tej akceptacji. Klient posiadający konto na Platformie zostanie poinformowany o planowanej zmianie Warunków Ogólnych za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres przypisany do danego konta. Wiadomość ta będzie zawierała informację o planowanej dacie wejścia w życie zmian, ich zakresie oraz prośbę o wyrażenie zgody na zmianę Warunków Ogólnych.

3. Usługi

3.1 Dostawa Towarów

Na podstawie niniejszej Umowy Klient zleca Spółce dostarczanie określonych Towarów, zgodnie z Warunkami Ogólnymi.

3.2 Platforma

Aby korzystać z usług Dostawy Towarów, konieczne może być posiadanie konta na Platformie. Niniejsze Warunki Ogólne regulują także zasady korzystania z takiego konta.

4. Warunki wstępne:

4.1 Wyłączone Towary

Towary wyłączone z zakresu Usługi (”Wyłączone Towary”), które z tego względu nie mogą być przedmiotem Dostawy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, zostały wyszczególnione poniżej. Klient ma obowiązek weryfikacji towarów pod kątem ich ewentualnego wyłączenia z przedmiotu niniejszej Umowy. Spółka ma prawo do odmowy przyjęcia towarów w sytuacji, w której stwierdzi, że stanowią one Wyłączone Towary:

a) Wszelkie towary, które ze względu na swój charakter lub opakowanie mogą zagrażać lub szkodzić środowisku, takie jak broń lub urządzenia wybuchowe powstałe na skutek modyfikacji jądra atomu, paliwa, produkty lub odpady nuklearne lub radioaktywne bądź dowolne inne źródło promieniowania jonizującego, jak również inne produkty bezpośrednio lub pośrednio związane z dostawami towarów lub usług w instalacjach nuklearnych;

b) Towary, których przewóz, posiadanie, obrót, sprzedaż, nabywanie lub użytkowanie jest prawnie zabronione;

c) Towary, których wysyłka lub odbiór jest niezgodny z prawem ze względu na status nadawcy lub odbiorcy przesyłki, takie jak towary, których posiadanie, wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, zakup lub użytkowanie przez określoną grupę jest zakazane na podstawie przepisów prawa (np. używanie artykułów tytoniowych lub spożywanie alkoholu przez nieletnich);

d) Towary regulowane, którymi obrót może być prowadzony wyłącznie przez wyspecjalizowane podmioty bądź wymaga specjalnej koncesji lub zezwolenia, w tym metale i kamienie szlachetne, wartości pieniężne, monety i banknoty, finansowe papiery wartościowe, w tym papiery wartościowe na okaziciela oraz środki płatnicze, weksle, kupony podarunkowe, karty telefoniczne ,instrumenty służące przekazywaniu środków lub dokonywaniu płatności oraz inne środki płatnicze, takie jak karty bankowe lub karty kredytowe; a także amunicja oraz gazy i materiały palne, radioaktywne, toksyczne, zakaźne lub żrące;

e) Zwierzęta i ludzie, żywi lub martwi, kompletne organizmy bądź ich dowolne części lub organy, materiały lub płyny ustrojowe (krew, mocz itp.), produkty pochodzenia ludzkiego lub biosyntetycznego, w tym produkty przeznaczone do wykonywania czynności leczniczych lub diagnostycznych na ludzkim organizmie;

f) Odpowiedzi na zaproszenia do udziału w przetargach lub zaproszenia składania ofert, wnioski prekwalifikacyjne związane z udzielaniem zamówień oraz kopie protokołów badań;

g) Wszelkie towary związane z posiadaniem przez Użytkownika statusu właściciela lub operatora lądowiska, lotniska, w tym lotniska dla śmigłowców; towary związane z pokazami lub wystawami lotniczymi lub morskimi, w tym przygotowaniem do tego rodzaju imprez; towary związane z pokazami lub wystawami lądowych pojazdów silnikowych (i próbami poprzedzającymi tego rodzaju imprezy) wymagającymi uzyskania decyzji lub zezwolenia organu administracji publicznej, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność jako organizator lub uczestnik;

h) Towary wytworzone z użyciem azbestu lub ołowiu w ilościach istotnych z punktu widzenia progów bezpieczeństwa;

i) Towary związane z pracami lub usługami wykonywanymi w imieniu Użytkownika na statku powietrznym lub kosmicznym, w tym uzupełnianiem paliwa, oraz produkty dostarczane lub zaprojektowane do zabudowy na statku powietrznym lub kosmicznym przez Użytkownika, w jego imieniu lub za jego zgodą;

j) Leki;

k) Korespondencja administracyjna, powiadomienia rodzące skutki prawne oraz wszelka inna korespondencja, której wadliwe lub opóźnione doręczenie może skutkować naruszeniem lub wygaśnięciem praw.

4.2 Towary wyłącznie dla pełnoletnich

W każdym przypadku, w którym Klient zamierza zlecić Spółce wykonanie usług, których przedmiotem mają być Towary wyłącznie dla pełnoletnich, Klient zobowiązany jest odpowiednio, tj. w sposób widoczny i czytelny dla Spółki, ten fakt zaznaczyć na Platformie w Zleceniu Wysyłki, w szczególności przy użyciu dedykowanych funkcjonalności udostępnionych na Platformie.

Spółka może odmówić wysyłki, jeżeli, pomimo zaznaczenia, że przedmiotem wysyłki mają być Towary wyłącznie dla pełnoletnich, ze względu na osobiste właściwości Adresata (w tym jego wiek) lub brak tożsamości pomiędzy Użytkownikiem i Adresatem zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce Towar wyłącznie dla pełnoletnich ma zostać doręczony osobie nieletniej.

4.3 Ustalenie Adresu Odbioru i godzin odbioru

Klient w każdym przypadku wskaże Adres Odbioru, pod którym Spółka ma odebrać Towary odpowiadające każdorazowemu Zleceniu Wysyłki.

Klient powinien precyzyjnie wskazać termin odbioru z Adresu Odbioru, jak również wszelkie cechy charakterystyczne lub okoliczności, o których Spółka powinna wiedzieć w kontekście dostępności danego miejsca dla Pojazdów przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych.

4.4 Ustalenie Środka Transportu i ograniczenia

Klient wyraża zgodę na wskazanie przez Spółkę odpowiedniego Środka Transportu dla każdorazowego Zlecenia Wysyłki na podstawie Rozmiaru Towaru.

W związku z powyższym, Klient akceptuje, że podane przez niego informacje dotyczące Rozmiaru Towaru mogą mieć wpływ zarówno na szacowaną godzinę Dostawy Towarów, jak i Cenę. Szacowana godzina Dostawy Towarów oraz ostateczna cena zostanie wskazana Klientowi przed złożeniem Zamówienia.

Użytkownik zostanie poinformowany poprzez Platformę, że Stuart przyjmuje do wysyłki wyłącznie Towary, których wielkość i waga mieszczą się w podanych niżej granicach. W związku z powyższym Spółka ma prawo odmowy przyjęcia danego Zlecenia Wysyłki, jeśli jego parametry przekraczają podane poniżej limity. Jednocześnie Spółka obciąży Użytkownika kosztem odbioru Towarów, który nie doszedł do skutku na skutek nieprawidłowego podania Rozmiaru Towaru, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

W celu poprawy jakości korzystania z usługi przez klientów Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany istniejących Środków Transportu oraz wprowadzenia w poszczególnych regionach nowych Środków Transportu o niższych, jednakowych lub wyższych parametrach wolumetrycznych lub wagowych. Powyższe zmiany będą miały zastosowanie wyłącznie do nowych Zamówień złożonych po dacie ich wejścia w życie. Klient każdorazowo wyraźnie zaakceptuje nową treść Warunków Ogólnych przed złożeniem zamówienia.

Metody Transportu, odpowiadające w każdym przypadku Rozmiarom Przesyłki, są następujące:

 • S: rower/motocykl
  • maksymalne wymiary: 43x43x43
  • maksymalna pojemność: 58 l
  • maksymalna waga: 5kg 
 • M: rower/motocykl/motocykl XL
  • maksymalne wymiary: 43x43x43
  • maksymalna pojemność: 58 l
  • maksymalna waga: 10kg
 • L: motocykl / samochód osobowy
  • maksymalne wymiary: 86x43x43
  • maksymalna pojemność: 116 l
  • maksymalna waga: 20kg 

Maksymalna Deklarowana Wartość Przesyłki przyjmowanej przez Stuart wynosi 200 PLN

5. Procedura Dostawy Towarów

5.1 Składanie Zamówień przez Użytkownika. Obsługa Zlecenia Wysyłki.

Zamówienie złożone przez Użytkownika, które jest zgodne z wymogami określonymi w niniejszych Warunkach Ogólnych, zostanie automatycznie zarejestrowane na Platformie jako Zlecenie Wysyłki.

W celu zarejestrowania Zamówienia na Platformie jako Zlecenia Wysyłki muszą zostać spełnione poniższe warunki:

a) Obszar geograficzny: Użytkownik wskazał Adres Dostawy, który w każdym przypadku musi znajdować się na Terytorium;

b) Wymiary i waga: wymiary i waga Zamówionych Towarów, wraz z opakowaniem, nie mogą przekraczać podanych w punkcie 4.3 powyżej.

c) Minimalne informacje: w celu skutecznego zarejestrowania danego Zamówienia na Platformie, Stuart powinien otrzymać od Klienta następujące informacje:

 • Numer zamówienia:  wewnętrzny numer przesyłki nadany Zamówieniu przez Klienta;
 • Godzina i data dostawy;
 • Adres Odbioru; 
 • Dane Adresata: Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail Adresata;
 • Adres Dostawy;
 • Szczegóły zamówienia: szczegółowe informacje na temat Rozmiaru Zamówienia oraz wskazanie, czy zawiera ono kruche przedmioty.

5.2 Przygotowanie wysyłki

Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie Spółce Towarów w nienaruszonym stanie do transportu i ostatecznego dostarczenia Adresatowi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za proces pakowania, wybór opakowania ani oznaczenie Zamówień. Kruche przedmioty powinny być opakowane w taki sposób oraz w takie materiały, by nie uległy uszkodzeniu w transporcie, oraz powinny zostać zgłoszone Spółce jako produkty posiadające tę właściwość.

Klient udostępni Spółce Towary, odpowiadające każdorazowemu Zamówieniu, do odbioru pod Adresem Odbioru wskazanym w Zamówieniu.

Klient powinien zapewnić, by przewoźnik odpowiedzialny za faktyczne dostarczenie Zamówienia Adresatowi miał możliwość dotarcia pod Adres Odbioru bez jakichkolwiek utrudnień, oraz powinien prawidłowo umożliwić mu dostęp do tego miejsca w sposób pozwalający na jak najszybszy odbiór przesyłki.

5.3 Odbiór i dostawa zamówienia

Spółka zobowiązuje się do dostarczenia każdego Zamówienia jego adresatom tego samego dnia roboczego, w którym kurier dokonał odbioru Zamówienia, pod warunkiem jego zlecenia do godz. 22.00 danego dnia. W przypadku zlecenia po godz. 22.00, Zamówienie będzie dostarczone następnego dnia roboczego do godz. 12.00.

Po odbiorze Zamówienia Stuart będzie odpowiedzialny za dostarczenie go Adresatowi na Adres Dostawy.

Po dokonaniu dostawy, Stuart może zażądać od Odbiorcy złożenia podpisu, a w odpowiednich przypadkach może poprosić go o ustne podanie Numeru Identyfikacyjnego, bądź danych dokumentu identyfikującego bez potrzeby zweryfikowania tej informacji poprzez okazanie fizycznego dokumentu.

5.4 Incydenty

Nieprawidłowy lub niepełny adres

W przypadku otrzymania nieprawidłowego lub niepełnego adresu Spółka będzie zgłaszać  Klientowi takie sytuacje niezwłocznie po stwierdzeniu ich wystąpienia. Jeśli Klient przekaże Spółce niezwłocznie informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania dostawy, Spółka poinformuje Klienta o zaktualizowanym koszcie dostawy. Dostawa zostanie zrealizowana po akceptacji takiego kosztu przez Klienta, W przypadku, gdy stwierdzenie nieprawidłowego/niepełnego adresu nastąpi po odebraniu Towaru od Klienta, Klient zostanie obciążony opłatą za niezrealizowaną z tego powodu dostawę.

6. Cena

6.1 Stawki

Strony uzgadniają, że w zamian za świadczenie Usługi będącej przedmiotem Umowy, Klient będzie płacił Spółce, wynagrodzenie według Stawek podanych każdorazowo na Platformie (zwanych w dalszej części „Stawkami”).

6.2 Płatność

Sposobem płatności dostępnym na Platformie jest karta kredytowa. W przypadku braku dostępnych środków na karcie kredytowej, Zlecenie Wysyłki nie zostanie zrealizowane.

W przypadku braku opłacenia Dostawy Towarów, która została zrealizowana, Spółka ma prawo wstrzymać dostęp Klienta do Platformy do czasu uiszczenia odpowiedniej opłaty, o czym Klient zostanie powiadomiony.

 

7. Zasady anulowania Usługi

 7.1. Anulowanie Usługi przez Klienta

Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy, jako że Warunki Ogólne dotyczą świadczenia usług przewozu towarów, co do których określono okres świadczenia tych usług.

Klient ma prawo, bezpłatnie anulować dane Zlecenie Wysyłki (odstąpić od umowy) w terminie do dwóch (2) minut od zarejestrowania danego Zlecenia na Platformie, o ile Towary nie zostały jeszcze odebrane przez Stuart pod Adresem Odbioru.

7.2 Anulowanie Usługi przez Stuart

Anulowanie Dostawy Towarów (odstąpienie od umowy) przez Stuart jest dozwolone w następujących przypadkach:

 • objętość Towarów przekracza wymiary wskazane w pkt. 4.4 powyżej; lub
 • wystąpienia siły wyższej; lub
 • Towary nie zostały przekazane Stuart pod Adresem Odbioru w czasie wskazanym przez Użytkownika zgodnie z pkt. 4.3 powyżej. Przy czym Stuart podejmie przynajmniej 2 próby kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem przed anulowaniem Dostawy Towarów z tego powodu.
 • Adresat nie odebrał Towarów pod Adresem Dostawy. Przy czym Stuart podejmie przynajmniej 2 próby kontaktu telefonicznego z Adresatem przed anulowaniem Dostawy Towarów z tego powodu.
 • wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych wpływających na możliwość wykonania Dostawy, do których zaliczają się gwałtowne i intensywne opady, silne wiatry, burze, tornada, cyklony, gradobicia, temperatura powyżej 30°C lub poniżej -10°C)
 • Towary stanowią Towary Wyłączone.

W sytuacjach wskazanych w podpunktach 1-6 powyżej Stuart ma prawo odstąpić od Umowy do momentu wykonania Dostawy.

W przypadku anulowania Dostawy Towarów przez Stuart (odstąpienia od Umowy) w sytuacjach wskazanych w podpunktach 1, 3, 4 oraz 6 powyżej, Klient będzie zobowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu za dostawę ustalonym zgodnie z pkt 6 powyżej.

8. Zawieszenie dostępu do Platformy

8.1 Niewywiązywanie się z obowiązków

W przypadku niewywiązania się przez Klienta z zobowiązań określonych w pkt 10.1 niniejszych Warunków Ogólnych, Spółka zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia Klientowi dostępu do Platformy. Klient zostanie powiadomiony o takim zawieszeniu. Zlecenia Dostawy złożone przed zawieszeniem dostępu zostaną zrealizowane.

8.2 Brak akceptacji zmiany Warunków

W przypadku braku akceptacji przez Klienta zmian wprowadzanych zgodnie z pkt 2.2 ostatni akapit, w terminie wskazanym w wiadomości email wysłanej przez Spółkę, konto klienta na Platformie zostanie zamknięte. Klient będzie miał możliwość złożenia nowych Zleceń Dostawy po akceptacji obowiązującej na dany dzień treści Warunków Ogólnych poprzez utworzenie nowego konta na Platformie lub złożenie nowego Zlecenia Dostawy bez otwierania konta.

9. Zasady korzystania z Platformy

9.1 Ogólne zapewnienia Klienta

W odniesieniu do każdego Zlecenia Wysyłki, Klient przyjmuje na siebie następujące podstawowe zobowiązania: a) do przekazania kompletnego i prawidłowego opisu i szczegółów przesyłki; oraz b) do zapakowania i przygotowania przesyłki stosownie do jej charakteru i okoliczności, w sposób umożliwiający bezpieczny przewóz i obchodzenie się z przesyłką.

9.2 Zasady korzystania z Platformy

Klient ma obowiązek korzystać z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w sposób niewpływający na bezpieczeństwo lub prywatność innych osób z niej korzystających.

9.3 Dodatkowe postanowienia dotyczące Platformy i Usług

Oprócz postanowień zawartych w artykułach poprzedzających, do Platformy i Usług zastosowanie mają poniższe postanowienia:

Polityka Prywatności (dostępny na Platformie oraz na stronie www: https://stuart.com/pl/)

Kodeks zasad (dostępny na Platformie oraz stronie www: https://stuart.com/pl/)

W zakresie dostępności Usług, Spółka nie gwarantuje szybkości dostępu do Platformy.

10. Własność intelektualna i przemysłowa.

10.1 Prawa autorskie do Platformy.

Spółka jest właścicielem bądź licencjobiorcą Praw Własności Intelektualnej zarówno do ogólnej struktury Platformy, jak i jej treści (teksty, hasła, grafika, obrazy, materiały wideo, fotografie, oprogramowanie, bazy danych i pozostałe treści), z wyłączeniem treści dostarczanych przez Klientów.

Prezentowanie, wyświetlanie, modyfikacja, zmiana oraz korzystanie z Platformy lub Usług w całości lub w części, przy pomocy dowolnych środków lub dowolną techniką, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jest zabronione i stanowi czynności naruszające prawa autorskie Spółki.

Wszelkie korzystanie z Platformy lub Usług do celów innych niż przewidziane w niniejszej Umowie jest automatycznie zastrzeżone wyłącznie na rzecz Spółki i stanowi naruszenie przysługującego jej prawa do Platformy lub Usług oraz inne obowiązujące prawa własności intelektualnej.

Na mocy przyznanych powyżej praw, udzielona Klientowi licencja na korzystanie z Platformy ogranicza się wyłącznie do korzystania z Platformy zgodnie z: (i) jej wyłącznym przeznaczeniem; oraz (ii) postanowieniami zawartymi w niniejszych Warunkach Ogólnych.

Klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że udzielone przez Spółkę prawo dostępu do Platformy nie oznacza przeniesienia na Klienta lub udostępnienia mu na zasadzie licencji jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej (w szczególności praw autorskich, w tym praw do programów komputerowych) lub innych praw, poza prawami jednoznacznie przewidzianymi w niniejszych warunkach ogólnych.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, Klient nie ma prawa w jakichkolwiek okolicznościach: i) łączyć Platformy z jakimkolwiek innym utworem, w tym w szczególności z oprogramowaniem, w zakresie wykraczającym poza korzystanie w sposób odpowiednio powiązany ze stroną internetową wykorzystywaną do oferowania produktów Klienta na potrzeby generowania Zamówień; ii) przekazywać Platformy ani udostępniać jej osobie trzeciej w całości lub w części w jakikolwiek sposób; oraz iii) wypożyczyć ani przekazać Platformy w całości lub w części osobie trzeciej, w tym innym spółkom lub podmiotom z grupy, do której należy. Wszelkie korzystanie w sposób inny niż przewidziany w niniejszych Warunkach Ogólnych jest surowo zabronione.

Klient nie ma prawa, bezpośrednio lub pośrednio (poprzez osobę trzecią lub w inny sposób), korzystać z Platformy lub jakichkolwiek zawartych w niej treści w jakimkolwiek celu innym niż określony w niniejszych Warunkach Ogólnych, w tym między innymi do dokonywania modyfikacji, edycji, adaptacji, przekładu, opracowania, rozpowszechniania, przekazywania, dystrybucji, dekompilacji, powielania treści lub sporządzania kopii zapasowych w zakresie wykraczającym poza ograniczenia przewidziane w niniejszych Warunkach Ogólnych, ani też do użyczania, wypożyczania, przeniesienia lub udostępnienia w inny sposób, niezależnie od użytych w tym celu nośników, w tym internetu, ani też do prowadzenia dystrybucji lub marketingu Platformy nieodpłatnie oraz bez wynagrodzenia finansowego. Co do zasady, Klient nie może wprowadzać w jakikolwiek sposób zmian do Platformy, w tym zmian treści informacji o prawach autorskich, ani też podejmować prób dokonania którejkolwiek z powyższych czynności, poza przypadkami, w których jest to jednoznacznie dozwolone przepisami prawa.

10.2 Wyróżniające oznaczenia

Znaki towarowe, oznaczenia graficzne (logotypy), nazwy firmy, akronimy, nazwy handlowe, nazwy marek oraz nazwy domen internetowych Spółki i jej partnerów gospodarczych wymienione, ilekroć ma to miejsce, na Platformie stanowią wyróżniające oznaczenia, które nie mogą być wykorzystywane bez jednoznacznej uprzedniej pisemnej zgody Spółki lub ich prawowitego właściciela.

Prezentowanie, wyświetlanie oraz wykorzystywanie, w całości lub w części, takich wyróżniających oznaczeń lub podobnych wyróżniających oznaczeń, które mogą rodzić prawdopodobieństwo pomyłki lub skojarzenia, jest zabronione oraz stanowi naruszenie przepisów o prawie autorskim oraz innych odpowiednich przepisów.

10.3 Bazy danych

Klient przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Platforma składa się z jednej lub większej liczby baz danych, które Spółka udostępnia Klientowi. W związku z powyższym, Klientowi udzielona zostaje licencja na powyższe bazy danych na potrzeby korzystania z Platformy i Usług.

Bez uszczerbku dla praw do baz danych przysługujących Spółce na podstawie przepisów o prawach własności intelektualnej, Klient:

  • nie będzie pobierał treści, w jakikolwiek sposób oraz w jakiejkolwiek formie, w drodze czasowego lub trwałego przeniesienia całości bądź jakiejkolwiek części istotnej pod względem jakościowym lub ilościowym, z jednej lub większej liczby baz danych dostępnych z Platformy, w tym również w celu wykorzystania lub wyświetlenia ich przy zastosowaniu nośnika lub metody, na których zastosowanie Spółka nie wyraziła zgody;
  • nie będzie ponowne wykorzystywał ani publiczne udostępniał treści, w całości lub w jakiejkolwiek części istotnej pod względem jakościowym lub ilościowym, jednej lub większej liczby baz danych dostępnych z Platformy, niezależnie od formy ich wykorzystania, w tym również przy wykorzystaniu łącza hipertekstowego bądź innego środka lub metody, na której zastosowanie Spółka nie wyraziła zgody;
  • nie utworzy, nie opublikuje, nie będzie utrzymywał, aktualizował, importował, eksportował ani udostępniał osobom trzecim, nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem, równoległej bazy danych opartej w całości lub w części na jednej lub większej liczbie baz danych Spółki, jak również nie zaangażuje się w żadne tego rodzaju działania;
  • nie będzie pobierał, wykorzystywał, przechowywał, odtwarzał, przedstawiał ani zachowywał, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w istotnej pod względem jakościowym lub ilościowym części, w pamięci buforowej lub tymczasowej, zawartości jednej lub większej liczby baz danych Spółki dotkniętych dowolnym z opisanych poniżej działań, przy pomocy jakichkolwiek środków, na których zastosowanie Spółka nie wyraziła zgody.

11. Podwykonawstwo

Spółka ma prawo do zlecenia podwykonawstwa całości lub części Usług oraz całości lub części Wysyłek Towarów jednemu lub większej liczbie dostawców usług logistycznych lub różnym przewoźnikom, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, w celu umożliwienia zarządzania zleconymi jej wysyłkami, ilekroć Spółka uzna to za konieczne. Spółka ponosić będzie wobec Klienta wyłączną odpowiedzialność za podzlecone usługi oraz nie będzie miała obowiązku informowania go o takim podwykonawstwie.

Spółka zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać postanowień niniejszej umowy w zakresie Poufności i Ochrony Danych.

12. Zobowiązania Spółki

Spółka zobowiązuje się do posiadania i utrzymywania w mocy wszelkich pozwoleń administracyjnych, polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz innych upoważnień, jakie mogą być wymagane do wykonywania usług przewidzianych w niniejszej Umowie.

13. Przetwarzanie Danych Osobowych

Spółka zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

RODO ustanawia szereg obowiązków w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym zakaz przekazywania danych osobowych osobom trzecim bez uzyskania jednoznacznej zgody właściciela takich danych osobowych lub, o ile ma to zastosowanie, wystarczających podstaw uzasadniających przetwarzanie.

Zasady korzystania z danych osobowych, jak również wszelkie inne postanowienia w tym zakresie, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w Polityce Prywatności na stronie internetowej: https://stuart.com/pl/

Obowiązki nałożone na Stuart w niniejszym punkcie oraz w Polityce Prywatności mają również zastosowanie do pracowników i współpracowników Stuart, którzy korzystają z dostępu do danych osobowych na potrzeby świadczenia Usług.

14. Postanowienia różne

14.1 Całość Umowy

Niniejsze Warunki Ogólne i Załączniki stanowią łącznie całość porozumienia pomiędzy Stronami w sprawach będących przedmiotem niniejszej Umowy.

14.2 Rozdzielność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków Ogólnych stanie się w całości lub w części nieważne, niezgodne z prawdą lub niewykonalne, Strony przeprowadzą w dobrej wierze negocjacje w celu skorygowania takiego postanowienia w taki sposób, by po dokonaniu korekty było ono zgodne z prawem, ważne i wykonalne, i miało równorzędny skutek z pierwotnym postanowieniem.

14.3 Reklamacje

Spółka jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy.

Konsument ma prawo złożenia reklamacji do Spółki przy użyciu dostępnych form kontaktu, w szczególności na adres korespondencyjny lub adres email Spółki wskazane w pkt 1 powyżej.

Spółka rozpatruje zgłoszone reklamacje niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Klient ma także możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów są darmowe oraz dobrowolne dla obu stron. Więcej informacji, w tym lista instytucji pomagających w rozwiązywaniu sporów między konsumentami a przedsiębiorcami znajduje się tutaj: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów dostępną tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

14.4 Wymogi techniczne i działalność Platformy

Aby móc korzystać z Platformy Klient musi posiadać:

 • urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci internet z połączeniem internetowym o przepustowości co najmniej 2 Mb/s; z systemem operacyjnym: Windows 7, macOS 10.12.1, Android 12, iOS 15+ lub nowszym;
 • aktualną wersję przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera.

Korzystanie z Platformy jako usługi świadczonej drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem uzyskania dostępu przez osoby nieuprawnione do danych przekazywanych za pośrednictwem internetu lub przechowywanych na urządzeniach elektronicznych z dostępem do internetu.

Klient nie może dostarczać na Platformę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

15. Zrzeczenie się praw

Nieskorzystanie lub opóźnienie w skorzystaniu przez Stronę z prawa lub środka prawnego wynikającego z przepisów prawa lub z niniejszych Warunków Ogólnych lub Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się danego ani jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego oraz nie będzie wyłączać ani ograniczać możliwości dalszego korzystania z danego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego. Pojedyncze lub częściowe skorzystanie z prawa bądź środka prawnego nie uniemożliwia ani nie ogranicza możliwości późniejszego korzystania z takiego prawa lub środka prawnego bądź jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.

16. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega zawartym w niej postanowieniom oraz, pomocniczo, regułom, które mogą mieć zastosowanie zgodnie z przepisami prawa polskiego.